పుట:హరివంశము.pdf/488

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

440

హరివంశము

     స్తద్యోభూమ్యంతరములు, ప్రద్యోతనకిరణసంప్రపత్తికిఁ బాపెన్.101
స్రగ్ధర. జ్యానాదోదగ్రగర్జాచటులమయసముచ్ఛండచిత్రోరుచాప
     శ్రీ నిండారంగఁ దార్క్ష్యోర్జితచలదచలాసీనకృష్ణాభ్ర ముద్భూ
     తానేకాస్త్రప్రతానం బశనిసమితిగా నాహవక్షోణి విద్వి
     ణ్నానాసేనాంగవృక్షోన్మథనపరుషసన్నాహసంక్రీడఁ గ్రాలెన్.102
మ. హరిబాణావళి మృత్యుదంతతతియ ట్లాశీవిషశ్రేణియ
     ట్లురువేగంబున బ్రహదండములయ ట్లొండొండ దుర్వారని
     ష్ఠురలీలం బొదువంగ దానవు లొకండున్ మాఱుసేయంగ లే
     కరుదారం దెగటారి రర్కకిరణవ్యస్తాంధకారాకృతిన్.103
క. ఱెక్కల నరిచియు నఱిముఱి, ముక్కునఁ బొడిచియును నఖరములఁ జీరియు నే
     దిక్కు హరి సూచెఁ దానా, దిక్కురిపులనెల్ల వైనతేయుఁడు నుఱిపెన్.104
క. గరుడఁడు బాణానీకముఁ, బొరిగొనియెడుజాడ జమునిపోయెడు క్రీడా
     సరణికరణి శవమయమై, యురురౌద్రభయానకాద్భుతోద్ధతిఁ బెంచెన్.105
వ. ఇబ్భంగి నలువురచేత హన్యమానం బగు దాననసైన్యంబు నిలువ నోర్వక నలు
     వంకలకుం బఱచె నెఱచితోడి నెత్తురువెల్లువ పెల్లుగా బాణునగరి నలుత్రోవలం
     దొలఁకులాడం దొడంగె నట్లు గడంగి మాఱులేక యుద్రేకంబున వెలుంగు
     రథాంగధరుం గనుంగొని సైరింపక విజృంభించి.106

ఉగ్రజ్వరంబు శ్రీకృష్ణునితో యుద్ధంబు చేసి పరాజయంబు నొందుట

ఆ. మూఁడ మస్తకములు ముమ్మూఁడుగన్నులు, మూఁడుగాళ్లు రెండుమూఁడు కేళ్లు
     గలమహాజ్వరంబు ప్రళయాగ్నియునుబోలె, నెదురుపడియె నార్పుటెలుఁగుతోడ.107
వ. ఇ ట్లెదర్చి వారల నుద్దేశించి.108
క. లావునను గ్రొన్వి యిచటికిఁ, జావఁగ వచ్చితిరి నావసంబునఁ బడినన్
     బోవఁగవచ్చునె మెయిమెయి, దేవతలకు మీకు నింక ది క్కొరుఁ జెపుఁడా.109
వ. జ్వరనామధేయంబునఁ ద్రిలోకంబుల నెరియించునట్టి నన్ను మున్నెఱుంగరేని
     నిప్పు డెఱింగించెద నని యదల్చి హలాయుధుం బొదువ వసమఱి సమదసంవర్త
     జలధరనిర్ఘాతంబులంబోని పిడికిళ్ల నతనిపయిం బూఁచిన వైనతేయు గగనముండల
     భ్రమణవేగంబుల నవి సోఁకకున్నం గోపించి.110
క. తనయాయుధ మగుభస్మం, బున వైచిన నది తదీయభుజమధ్యము బో
     రనఁ దాఁకి చెదరి దవ్వుగఁ, జని మండుచు మేరునగము చఱియంబడియెన్.111
వ. తత్పరిపాతవేగంబున నయ్యుదగ్రతటంబు వ్రయ్య లై పడియె నట్టి యాజ్వరస్పర్శ
     నంబున వాసు దేవపూర్వజుండు.112
చ. వివశత నొంది మేను నిడువెండ్రుక వెట్టఁగ వెక్కుమీఱి క
     న్గవ దెఱవంగ రాక పొరిఁ గంపముఁ బొందుచు నిశ్వసించుచున్