పుట:హరివంశము.pdf/487

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 8.

439

వ. అన్నలువురు నేకక్షణంబునం దదస్త్రహతు లై బహుళక్షతజధారలం దొప్పఁ
     దోఁగి రప్పుడు బలదేవుండు.89
క. వీరల కాఱించుట యిటు, సైరించిన మనకు మీఁద సాగునె వేవే
     వారించి నిగుడు మనుటయు, వారిజనాభుఁడు ప్రదీప్తవదనుం డగుచున్.90
వ. ఆగ్నేయరాక్షసంబు లగు దివ్యాస్త్రంబులు ప్రయోగించి యమ్మహాసైన్యంబులఁ
     దెరల్చిన నవి మహాపవనవిధూతంబు లగు జీమూతవ్రాతంబులతెఱంగునం
     గులిశవిధ్వస్తసన్నహనం బగు శైలవ్యూహంబువిధంబున వికలంబు లై తొలం
     గుటయుఁ బురంబులోఁ దఱియం జొచ్చె నప్పుడు.91
ఆ. చేయఁగలుగు సైన్యనాయకు లెల్లను, బహురథద్విపాశ్వపత్తితతులు
     మొనలు సేసి వృష్ణిముఖ్యు మార్కొని రుగ్ర, తూర్యభటనినాదదుస్సహముగ.92
క. అమ్మోహరములపెల్లును, సమ్ముఖమై వచ్చురభసచండతయునుఁ దె
     ల్లమ్ముగఁ గని బలదేవుఁడు, తమ్ముని కెఱిఁగించి బాహుదర్పం బెసఁగన్.93
ఉ. సేనలఁ బెక్కుమొత్తములు సేసి సముద్ధతి దోఁప నుగ్రు లై
     దానవు లేఁగు దెంచెదరు తక్కక యిత్తఱి రౌక్మిణేయుతో
     నేనును గృష్ణ నీకు నొకయించుక బాసట యౌట లెస్స గా
     దే నిజ మాహవేచ్ఛయు మదిం దళుకొత్తెడి మాకు నెంతయున్.94
వ. దీనికి సమ్మతింపు మనిన నతం డేనును నట్ల తలంచితి మే లని దక్షిణపార్శ్వంబున
     నవ్వీరుండును వామభాగంబునం బ్రద్యుమ్నుండును నుండ నలవరించె నిట్లాయి
     తం బై వైరివ్యూహంబులం దలపడి రట్టియేడ.95
క. ఏవిధముచేత నైనం, దా వెరవయి మలఁగి తిరుగుతార్క్ష్యునిపై న
     మ్మూవురుఁ బరాక్రమించుట, దేవారాతుల కసహ్యతీవ్రం బయ్యెన్.96
వ. అప్పుడు.97
మ. ప్రళయావాప్తి నశేషభూతచయముల్ భస్మీకరింపన్ సము
     జ్జ్వలుఁ డై యాత్మవిలాసమంతయు నభివ్యక్తంబు గావించు సం
     కులసప్తార్చియపోలెఁ బేర్చెఁ గడు నుగ్రుం డై నిజస్ఫూర్తి శ
     త్రులకుం జూపఁ గడంగురాముని మహాదుర్దాంతరూపం బనిన్.98
క. సీరమునఁ బట్టి తిగుచుచు, దారుణముసలమునఁ బటుగదాయష్టిని దు
     ర్వారత బారిసమరు బలు, బారి గడవలేక మడిసెఁ బ్రతిభటబలముల్.99
చ. కుసుమశరాసనుం డధికకోమలలక్ష్యము లేయు నాఁగ ము
     న్నెసఁగిన చుల్కపాటు మది నేమియు నోర్వక కాక యిమ్మెయిన్
     మసఁగె ననంగఁ గృష్ణునికుమారుఁడు గర్కశచాపముక్తదు
     ష్ప్రసహశరావలిన్ రిపులప్రాణసమీరముఁ బీల్చె నుద్దతిన్.100
క. ప్రద్యుమ్నుబాణవిసరము, సద్యోజనితాంధకారసంతతులు సమ