పుట:హరివంశము.pdf/486

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

438

హరివంశము

ఆ. నాహవం బొనర్ప నచటి కేతెంచి చా, పంబు గొని యనేకబాణవితతిఁ
     బఱపె నట్లు గూడఁబడినకృశానులఁ, జూచి నగుచుఁ గంససూదనుండు.78
క. గోవకులార మహోద్దీపితభవదీయతీవ్రతేజ మఖిలమున్
     మ పెద మదస్త్రతేజో, వ్యాపృతి నొక్కింత నిలువుఁ డాహవభూమిన్.79
క. అంగిరసుఁడ నీ కేటికి, సంగరముఁ దపస్వివరుల సవనము హుతముల్
     మ్రింగినలా వకట యిచటి, కిం గొఱయే తొలఁగు మెదిరి కెడయక నాచేన్.80
వ. అనిన నయ్యంగిరసుండు గోపించి విల్లు విడిచి శూలంబు గొని దీనఁ గృష్ణుని
     ప్రాణంబులు గొందు ననుచుఁ బూని వైచిన నది యద్దేవుండు నడుమన యర్ధ
     చంద్రాంబకంబునం ద్రుంచి మఱియొక్కబాణంబు దొడిగి దృఢముక్తంబు
     గావించిన.81
ఆ. వెస నురంబు గాఁడి వీఁపున వెడలె న, య్యాశుగంబు నెత్తు రంగ మెల్లఁ
     దొప్పఁదోఁగ మూర్ఛదొడరి రథంబుపై, ముచ్చముడిఁగి పడియె మునివరుండు.82
వ. ఇ ట్లంగిరసుండు పడినం దదీయసారథి రథంబు దొఱంగం దోలెఁ దక్కినయగ్నులు
     భగ్ను లై నలుదెసల బొనుంగుపడి యడంగి రట్టియడ్డవాటు వాసినవాసుదేవునకు
     నసురేంద్రపురంబు లోచనగోచరం బయ్యె నప్పుడు నారదుం డరుగుదెంచి
     యమ్మహాభాగుం గని.83
ఉ. బాణునిపట్టణంబు మురభంజన చూచితె రుద్రుఁ డిందు రు
     ద్రాణియుఁ దాను గ్రౌంచగిరిదారణపూర్వము గాఁగఁ బ్రాణసం
     త్రాణధురీణలీలఁ బ్రమదం బలరారఁగఁ బాయకుండు న
     క్షీణభవత్సముద్యమము సిద్ధికిఁ జూడుము త్రోవఁ బొందుగాన్.84
చ. అన విని యల్ల నవ్వుచు బలానుజుఁ డాతనిఁ జూచి యేము నీ
     పనికిఁ గడంగుచో హరుఁడు బల్పున నంకిలి గాఁగ నడ్డపా
     టునకుఁ దొడంగె నేనియుఁ గడుం బ్రియ మవ్విధ మోపినంత నే
     యన తగఁ గాక మాకుఁ జనునయ్య తొలంగుట కార్యహానిగన్.85
వ. నీ వెక్కడ వోయె దింద యుండి చూచెదవు కాదె యనియెం దదనంతరంబ
     నిమేషమాత్రంబునం బురద్వారంబు చేరి యతండు పాంచజన్యంబు పూరించిన.

శ్రీకృష్ణబలరామప్రద్యుమ్నులు బాణసైన్యంబులం బాఱఁదోలుట

మ. పరివర్తోద్గతమేఘగర్జితసమప్రారంభమై పేర్చుత
     ద్గురుఘోషంబు సహింప కొక్కమెయి సంక్షోభించి బాణాగ్నికిం
     కరసైన్యంబు లసంఖ్యము ల్గజతురంగస్యందనోగ్రంబుగా
     నురలం ద్రోచె రథాంగపాణి కెదురై యెండొండ చండాకృతిన్.87
క. ప్రమథగణమిశ్ర మగున,య్యమరారిబలంబు లట్టు లరిగి ఖగేంద్రుం
     గమలాక్షు బలుని మన్మథు, నమితాయుధసమితిఁ బొదివె నాశ్చర్యముగన్.88