పుట:హరివంశము.pdf/483

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 8.

435

క. చెలికాఁడవు నాపై న, గ్గల మగుకూర్మియుఁ బ్రీయంబుఁ గలవాఁడవు నా
     కొలసిన పోరామితఱిం, దలకొని నీపేర్మి సూపఁ దగదె మహాత్మా.51
వ. అని యి ట్లతండు తన్నుఁ బ్రశంసించుట కోర్వక విగతగర్వుం డగువిహంగమపార్వ
     భౌముండు భయవినయవినమ్రుం డగుచు నప్పరమేశ్వరుం దప్పక చూచి యి ట్లనియె.52

గరుత్మంతుఁడు శ్రీకృష్ణుని ననేకవిధంబుల స్తుతి చేయుట

క. కడుఁగ్రొత్తలు నీ విటు నను, బడుగుం బాటించి మిన్ను ప్రాకించెదు నీ
     యడుగులగొనియాటకుఁ బను, పడినారము నీకు మమ్ము బాడియె పొగడన్.53
క. ము న్నిట్టి భవదనుగ్రహ, మెన్నఁడు గన్నారు గలరె యెవ్వారలు నే
     నెన్నిక కెక్కినధన్యుఁడ, వెన్నుఁడ నీమీఁదిభక్తివిభవముకతనన్.54
సీ. నిఖలనాయకుఁడవు నిఖిలసురాసురేశ్వరుఁడవు భక్తవాంఛాప్రదుఁడవు
     సంతతామోఘదర్శనుఁడవు సకలయజ్ఞప్రవర్తకుఁడవు సత్వనిధివి
     చతురాశ్రమప్రకాశితవు చతుర్దేహుఁడవు చతుర్బాహుమండలనిభాసి
     వంచితశంఖచక్రాసిశరాసనధరుఁడ వనేకావతారకృతివి
తే. దేవకీదేవికిని వసుదేవునకును, బట్టి వై పిన్ననాఁ డాలపదువుఁ గాచి
     కొండ గొడుగుగ ఘటియించి ఘోరరాక్ష, సుల వధించితి కేశికంసులు మొదలుగ.55
క. హలముసలలాంఛనుఁడ వై, బలనామము దాల్చి నీవు పటుదైత్యవిని
     ర్దళనచణచండబాహూ, జ్జ్వలత వెలింగెదవు సకలచక్షుష్కుఁడ వై.56
క. విప్రకులరూపకుండవు, విప్రప్రియుఁడవు సమస్తవిప్రాత్ముఁడవున్
     విప్రప్రాణప్రదుఁడవు, విప్రప్రాణుఁడవు భజితవిప్రుఁడ వెందున్.57
క. నీవు గతకాలమున సు, గ్రీవునిచెలిపై సురారిఁ గిల్బిషకారిన్
     రావణుఁ గూల్చి తదీయ, శ్రీవిభవము తదనుజన్ముఁ జేర్చితి [1]కరుణన్.58
క. బలిరాజ్య మపహరించితి, జలనిధిఁ ద్రచ్చితి ధరిత్రి సర్వము గ్రోడా
     కలనమున నుద్ధరించితి, గొలిచితి శాసించి తఖిలగోప్తవు పేర్మిన్.59
తే. నేలయును నీవ నింగియు నీవ దిశలు, గాలమును నీవ యగ్నియు గాడ్పు రవియుఁ
     జందురుఁడు నీవ సృష్టియు సంహృతియును, నీవ కావింతు విశ్వంబు నీవ తాల్తు.60
క. అజుఁడవు హిరణ్యగర్భుఁడ, వజరామరదేహుఁడవు మహాదేవుఁడ వీ
     వజితుఁడవు నిత్యజై త్ర, స్వజనుఁడవు జనార్దనుఁడవు జని వఖిలముకున్.61
క. పొగడుటలు నిన్న చేరును, బొగడెడువారలును నిన్న పొగడుదు రర్థిన్
     బొగడెడువారికి నీ వి, మ్ముగ రాజ్యస్వర్గమోక్షముల నిత్తు హరీ.62
క. నీ వించుక క్రోధముతో, నేవారలఁ జూతు వారి కేలోకములున్
     లేవు భవత్ రుణోద్య, బ్భావితు లాబ్రహ్మభువనభాగ్యోదగ్రుల్.63
వ. అని వినుతించి గరుత్మంతుండు దేవా యేను నీతలంపులోనివాఁడ నెవ్విధంబునం
     బనిగొనఁ దలంచి తవ్విధంబున కెల్లను వశ్యుండం గర్తవ్యంబులయందు

  1. కడఁకన్