పుట:హరివంశము.pdf/470

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

422

హరివంశము

ఉ. సోరణగండ్ల నిల్చి యట సూచుచునుండుము మద్భుజాయుగ
     ప్రేరితముష్టినిర్దళదుదీర్ణవిరోధిశరీరముల్‌ నవ
     ద్వారములందు వెల్వడునవారితశోణితధారలన్ సురేం
     ద్రారిపురంబుపేరు నిజమై యొడఁగూడెడునట్లు సేయఁగాన్‌.215

అనిరుద్ధుఁడు బాణప్రేరితు లై తన్నుఁ బట్టవచ్చిన రాక్షసకింకరులం బాఱఁదోలుట

వ. అని పలికి యచ్చటికిం జేరువ నున్న కన్యాంతఃపురద్వారంబున నున్న పరిఘంబు
     గైకొని నిడుదతొండంబున నుద్దండం బగు వేదండంబు కదళీకాండంబుపైఁ
     గవియు చందంబున బృందారకరిపుబృందంబుపై నడచె నట్టియెడ నారదుండు
     చనుదెంచి చదల నిలిచి యదువీరు నుత్సాహంబు కుతూహలం బలర నాలోకించు
     చుండె నంత.216
చ. తడఁబడ నమ్ము లేయుచు గదల్‌ నిగుడించుచుఁ గుంతసంతతిం
     బొడువఁగఁ జూచుచున్ సురరిపుల్‌ మఱియు న్వివిధాయుధంబు లె
     వ్వడువున నెవ్వి నేయనగు వానికి నయ్యనువు ల్వొనర్చుచుం
     గడఁగిన నగ్గలంపుఁగినుకం గనుఁగ్రేవలఁ గెం పెలర్పఁగాన్‌.217
తే. శౌరిమనుమఁడు తనచేతిదారుణంపు, పరిఘమున మాటిమాటికిఁ బదులునూఱు
     లవుల వే లనుసంఖ్యల నహితభటుల, నేచి నుఱుమాడుచును వచ్చె వైచివైచి.218
చ. ఎడనెడ ముష్టిపాతములయేపున వజ్రవిభిన్నశైలముల్‌
     వడియెడుభంగి సూపెఁ బరిపంథుల నుద్ధతిఁ గూల్చికూల్చి యు
     గ్గడు వగునెత్తురుల్‌ బహుళగైరికధారలఁ బోల నారదుం
     డుడుగక కుంచె వీచుచును నుబ్బున దబ్బరయాట లాడఁగన్‌.219
వ. అ ట్లమ్మహావీరు పరుసఁదనంబున దందడిం జచ్చియు నొచ్చియు విచ్చియుఁ గింకరులు
     సంకులంబుగాం దమయేలికపాలికిం బఱతెంచినఁ గనుంగొని యయ్యసురపుంగ
     వుండు.220
మ. తగునే యింతటివారి కివ్విధముననన్ దైన్యంబు శూన్యోద్యముం
     బగవానిం గడుఁబెద్ద సేసి చలము ల్పంతంబు లుత్సాహముల్‌
     దెగిపో నాఱడివోయి వచ్చితిరి మీతేజంబునం దొల్లి యీ
     జగమే నోర్చితి నాదునమ్మిక వృథాసంకల్ప మయ్యెం దుదిన్‌.221
క. పోర నకట ప్రాణముచవి, గూరి తగవు మఱతు రేనిఁ గులజులు ధీరుల్‌
     శూరు లనునూట యేటిది పోరామికిఁగాదె ధైర్యములు శౌౌర్యములున్‌.222
క. మరలుఁడి మీవెనుకన యిదె కరిహయరథసుభటబహుళఘనసేనలతో
     దొరలెల్ల నడచెదరు రిపుఁ బొరిగొన కె ట్లూర్సు గలుగఁ బురుషుఁడు సైఁచున్‌?223
వ. అని తనకుం గలవారి నెల్లనుం బనిచినఁ దొలుకాఱునం గదలుతొలుమొగుల
     మొత్తంబులకరణిఁ గాలకాయు లగు దైతేయులు దెసలు నాకసంబునుం దార
     యై తర్జనంబులతో వివిధాయుధద్యుతులు విద్యుత్తులుగా నుద్యుక్తు లయి
     శక్తిదుర్నివారుం డగు కుమారునిమీఁద నురవడించిన.224