పుట:హరివంశము.pdf/468

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

420

హరివంశము

తే. గామవికృతులు నైజంపుగారవమునఁ, బరహరించుచుఁ దనరాక వార్చియున్న
     యుషకుఁ బొడసూపెఁ బూర్ణచంద్రోపమానుఁ, డైనయదువీరుతోఁగూడ నమ్మృగాక్షి.193

చిత్రరేఖ యనిరుద్ధునిం దోడ్కొనివచ్చి యుషాకన్యకతోఁ గూర్చుట

వ. ఇట్లు చిత్రలేఖ దోడ్కొనితేర నరుగుదెంచి ముందట నావిర్భవించిన యని
     రుద్ధు నక్కన్య యాలోకించిన నతండు నయ్యువిదం గనుంగొనియె నంత.194
మ. ప్రమదోద్ధామసుఖానుభూతి గలలోఁ బ్రాపించుట న్మున్న చి
     త్తములం బ్రాఁబడియున్న యయ్యిరువురుం దద్వేళ వీక్షించుచోఁ
     దమకం బారఁగ వింతగాక సమతం దార్కొన్నయాలోకముల్‌
     గమియం బ్రాఁకెఁ బరస్పరాంగములపైఁ గౌతూహలోద్యద్గతిన్‌.195
క . సెగ్గంబులదెస వోవక, సిగ్గులు గైకొనక మానసీమఁ జనక పే
     రగ్గలిక రెండుమనసులు, డగ్గఱి చూపుబడి నుత్కటంబుగఁ గలసెన్.196
తే. మనసు లొండొంటిఁ దార్కొనుమానమునన, ఘర్మ మశ్రులుఁ బులకలుఁ గంప మనఁగ
     నలరుభావంబు లుభయాత్మలంద బెరసి, వెలసె మోహనతిమిరంబు పేర్చి వొదువ197.
వ. ఇత్తెఱంగునఁ గొంతనే పన్యోన్యావలోకనసంభ్ర్రమంబున సొగసి.198
క. తనిసి యిరుచూపునుచితపుఁ, బనులకు నాసపడి క్రేళ్లువాఱఁగ బోటిం
     గనుఁగొని యమాత్యనందన, యనిరుద్దునిఁ జేరఁ దెచ్చి యనురాగమునన్‌.199
క. పంతము చెల్లించితి నిదె, కాంతునిఁ గైకొనుము శ్రైలకన్యకకృప నీ
     కెంతయుఁ గల దేమియు మదిఁ, జింతిలవల దిమ్ము కేలుఁజిగు రీతనికిన్‌.200
వ. గాంధర్వవివాహంబు రాజులకుఁ బ్రశస్తంబు దేవీప్రసాదం బను ఋత్విజుండు
     గూర్పఁ గామాగ్నిసాక్షికంబుగాఁ గల్యాణంబు సమంజసం బగుఁ గాక యనిన
     నక్కన్యక నెచ్చెలిం గౌఁగిలించి నీవు సర్వమంగళాచారంబునకు నాచార్యవు
     నీ పనుపునఁ బరమభద్రం బగుటకు సందియం బే మనియె నంత.201
ఆ. చిత్రరేఖ యొసఁగఁ జిత్రమాల్యాంబరా, భరణశోభమానభవ్యామూర్తి
     రాజసుతుఁడు దైత్యరాజతనయకరగ్రహణ మాచరించెఁ గరము వేడ్క.202
ఉ. ఊఱటచెయ్వులం దివుట లూరఁగ దర్పము లొండొకంటికిన్
     మాఱుకొనంగ మున్గనినమంజులసౌఖ్యరసంబు నిక్క లం
     దాఱుచుఁ గోరికల్‌ గెరలి దాఁటులు వైవఁగ సోయగంబుపైఁ
     దేఱఁగఁ బ్రౌఢదంపతులతీరునఁ బొల్పెసలారి రిద్దఱున్‌.203
సీ. కలలోన నొండొరుఁ గలసినయప్పటియానందపూర్ణధన్యత్వములును
     బెరసి యొండొరులపైఁ బ్రేముడి సలిపిన సంతాపబహుళదశాంతరములు