పుట:హరివంశము.pdf/450

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

402

హరివంశము

     బుల లే రెవ్వరుఁ గయ్యపున్గఱవు నన్ బొందెం ద్రిలోకేశ బా
     హులు వే యాఱడిమోపయై యెటులు పోనోపుం దలం కయ్యెడున్.19
సీ, నిండారఁ దెగఁగొని నిండించుతూపుల వైరిదేహంబులు వ్రచ్చివ్రచ్చి
     బిగితంపుముష్టిఁ గంపిత యైనయసిధార విమత[1]కరాస్థులు విఱిచివిఱిచి
     యనువొంద నందంద యల్లార్చుబలుగద శత్రుదేహంబులు చదిపిచదిపి
     చదలు మొర్ముగఁ జేయుశక్తిశూలాదులఁ బఱపి పీనుఁగు లుర్వి నెఱపినెఱపి
తే. యేదినంబును వృథవోవనీక కడిమిఁ, బొదలఁ బోరాడి యాడుచె న్నొదవునేనిఁ
     గూడు చవియగుఁ గాక నిష్క్రోధమైన, దర్ప మూరక యివురింపఁదలమె దేవ.20
వ. అట్లు గావున.21
క. చేతులకసి వోఁ గయ్యము, నేతవిలెడునట్టివిధము చింతించి ననుం
     బ్రీతునిఁగాఁ గరుణించుట, యీతఱి నెనవోల్పరానియీగి మహేశా.22
క. అనవుడు దైత్యునిఁ దప్పక, కనుఁగొని యొక సెలవి నగుచు గౌరీవిభుఁ డి
     ట్లను నీయడిగినయర్థం, బసఘా యీకునికి నాకు నర్హం బగునే.23
వ. వినుము సెప్పెద భవదీయం బగుమయూరధ్వజ నిర్ణిమిత్తంబున నిజస్థానంబు
     నంద యుండి యెప్పు డేనియు నకారణంబ భగ్నం బై యొఱగునపుడు నీకోరు
     సమరంబు నేరువగా నెఱుంగు మెల్లభంగులం గులంబునకుఁ జలంబునకు బాహు
     బలంబునకుం దగిన యుద్ధంబు సిద్ధించుఁ బ్రమోదింపు మనిన బ్రతికితి ననుచుఁ
     బలుమాఱు మ్రొక్కి శంకరుని వీడ్కొని చని.24
క. తనయింట నొండెడకు నెం, దును బోవక [2]నెమిలిరూపుతో నొప్పెడు కే
     తనముఁ దనరారుచోటికిఁ, జని యాసీనుఁ డయి యాప్తజనములు గొలువన్.25

బాణుఁడు కుంభాండునితోఁ దనకు శివునివలనఁ గలిగిన వరదానక్రమంబు చెప్పుట

వ. కొలువుండి కుంభాండుం డనుమంత్రిం బిలిపించి మొకంబునఁ దేలివి మిక్కుటం
     బుగా నక్కజం బగుపొంకంబు బింకంబు మూఁపులఁ దోఁప నయ్యసురేశ్వరుండు.26
క. ప్రియ మొక్కటి యేఁ జెప్పెద, నయవినయనిధీ మనంబునను నీవు గడుం
     బ్రియముగఁ దిలకింపుము మ, త్ప్రియుఁడవు మత్ప్రియమునందుఁ బ్రియ మొందందగన్.27
క. నావుడు నద్భుతమతియై, దేవాహితుమంత్రి యధికధీనిధి యగుటన్
     దా వేగిరపడ కాతని, భావ మరయఁ దలఁచి చతురభాషాసరణిన్.28
వ. అతనితో నల్లన యి ట్లనియె.29
తే. అధిప ప్రియము సెప్పెద నని యానతిచ్చి, నంతలోనన నీమాట కాత్మఁ జాల
     నుబ్బి యడిగెద నెయ్యదియొక్కొ యెద్ది, ప్రియము ప్రియములు రూపింపఁ బెక్కు గలవు.30

  1. కంఠాస్థులు
  2. నిమిలి