పుట:హరివంశము.pdf/399

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 5.

351

వ. భూదేవుండు నన్ను నధిక్షేపించి యి ట్లనియె.73
ఉ. నిక్కము బంటవై యపుడు నీరజనాభునిముందటం గడున్
     మిక్కిలి మాటలాడి యిటు మేకొని వచ్చితి కార్యభార మీ
     వక్కట నీవశంబె భువనైకధురీణుఁడు దానవాంతకుం
     డెక్కటి చేయుసేఁత యిటు లెందఱఁ గూర్చియుఁ జేయ నర్జునా.74
క. పురుషోత్తముతో నెప్పుడుఁ, బురుడీతం డండ్రు పోలఁబోవునె నీకున్
     హరికి వీను హస్తిమశకాం, తర మెన్నఁడు రజ్జు లింకఁ దక్కుము కుమతీ.75
తే. కావ నోపుదు నని వచ్చి కావవై తి, ధర్మరక్ష సేయనివాఁడు ధర్మహాని
     యందుఁ జతురంశభాగియ ట్లగుట నీకుఁ, జెందెఁ బాపంబు నేమియుఁ జెప్పనేల.76
క. మోఘము నీగాండీవము, మోఘము దోర్బలము శరము మోఘము నీకున్
     లాఘవము బలిసే నాత్మ, శ్లాఘ కడిచిపడక చనుము చక్కఁగ మగుడన్.77
వ. అని పలికి క్రమ్మఱిఁ గృష్ణుపాలి కరిగె నమ్మహీదేవుపిఱుందన యేమును ససై
     న్యులమై లజ్జాశోకభరంబుల నవనతాననుండ నైన నన్నుం గనుంగొని నారాయ
     ణుండు దీని కింత యేల వేఱొకటి గల దది పిదప నెఱింగించెద సంతాపంబు
     వలవ దని యాశ్వాసించి దారుకుం బిలిచి తేరాయితంబు సేయు మనిన నతండు
     శైబ్యసుగ్రీవమేఘపుష్పవలాహకంబు లనునాల్గుతురంగంబులం గట్టి గరుడ
     ధ్వజం బెత్తి దివ్యం బగురథంబు దెచ్చినం జూచి.78
క. ననుఁ బ్రియమున సారథ్యం, బునకు నియోగించి విప్రపూర్వంబుగ నె
     మ్మన మలర నెక్కి రభసం, బునఁ జనఁగాఁ దొడఁగె నర్థపునిదిక్కునకున్.79
క. ఓలి నరణ్యములు మహా, శైలంబులు నదులుఁ గడచి చని కనియెఁ బ్రభుం
     డాలోలవీచివిస్ఫుట, వేలావాచాలమైన విపులార్ణవమున్.80
మ. తనయాకారముతోడ సాగరుఁడు మోదంబార నర్ఘ్యంబు వే
     గొని గోవిందునిఁ గాంచి యానతశిరస్కుండై మహాభాగ యే
     పని యేఁ జేయుదు నానతి మ్మనినఁ దత్ప్రత్యాహృతం బైనపూ
     జనముల్ గైకొని యాదరం బెసఁగ నాసర్వేశ్వరుం డంబుధిన్.81
వ. ఆత్మీయరథంబునకు ననర్గళం బగుమార్గంబిడు మనుటయు నాసముద్రుండు కృతాం
     జలియై దేవా దేవర నాయందు లబ్ధగమనుండ వైతివేసి నన్యులుం దమలావునఁ
     దెరువుకొనఁ గడఁగుదురు నీవు నన్ను నలంఘ్యసలిలుంగా బ్రతిష్ఠించి తవ్వి
     ధంబునకు విపరీతంబుగా నవధరింపఁ దగునే యనుటయు నతండు.82
మ. విను నాచేసినచేఁత [1]చేయఁగలఁడే వేఱొక్కరుం డేల యి
     ట్లన విప్రార్థము నస్మదర్థమును జేయంజాలు దెబ్భంగి నీ

  1. యన్ బ్రభువిఁకన్; సేయ ప్రభుఁడే.