పుట:హరివంశము.pdf/358

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

310

హరివంశము

జూదంబున ననృతం బాడిన రుక్మినిం గళింగుని బలరాముఁడు దునుమాడుట

వ. అనినఁ దద్వచనంబు లాకర్ణించి మూకు లై యున్న యచ్చోటిదొరలం జూచి
     సైరింపక సీరాయుధుండు సంరంభంబున సముత్థితుం డై పటుముష్టిఘాతంబున
     రుక్మిం జిదిపి యుఱికి నెత్తపలక యెత్తి కాళింగుఁ దలపగుల నడిచి పండ్లు డులిపి
     చంపి యంత నిలువక.241
క. అడిదంబు పెఱికి త్రెవ్వఁగ, నడిచెం బలువుర మహారినరనాయకులం
     బొడిసేసెం గొందఱఁ దన, కడిమిం బెఱవారు సెదరి కనుకనిఁ బఱవన్.242
వ. ఇట్లు మత్తదంతావళంబు విడివడి యనర్గళక్రీడం గ్రాలుచందంబునం జరియించుచు
     రుక్మిం గొప్పువట్టి సబాద్వారంబునందాకఁ దిగిచి నిహతప్రాయుం జేసి విడిచి నిజ
     శిబిరంబునకుం జని జనార్దనున కవ్విధం బెఱింగించిన.243
ఉ. కాదని యల్గ కాననవికాసము నొందక యూరకుండె దా
     మోదరుఁ డమ్మహావిభునియుగ్రభుజాభవంబు సర్వమున్
     యాదవు లొక్కమై బహువిధాభినవస్ఫుటవాక్యదర్శితా
     హ్లాదవిశేషు లై పొగడి రాబలదేవుఁడు నిచ్చఁ గైకొనన్.244
వ. అంత నయ్యందఱు గోవిందపురస్సరు లై నిర్వికారప్రకారంబునఁ గన్యాకుమా
     రులం దోడ్కొని పురంబునకుం జనుదెంచి సమ్మదంబునం బొదలి రని వైశంపా
     యన వ్యాఖ్యాతం బైన వాక్యజాతం బభిజాతార్థసమర్థంబుగ.245
స్రగ్ధర. ధీరప్రజ్ఞావికాసా దివిజపతియశస్తేయసంపద్విలాసా
     వీర[1]ప్రాధాన్యధన్యా వినయజితమహావిద్వదిచ్ఛావదాన్యా
     భీరుక్ష్మాభృచ్ఛరణ్యా పృథుభుజశిరస్ఫీతభూగణ్యపుణ్యా
     మేరుప్రస్ఫారసారా మితహితవచనస్మేరరేఖాగభీరా.246
క. ధీయుక్త మల్లరథినీ, నాయక మంత్రప్రయుక్త నయపూర్వకకా
     ర్యాయర్తఖడ్గవిభవ, స్ఫాయద్విషవాభిపోష భాసురవేషా.247
మాలిని. జలధివలయసేవాశాలినిర్ణిద్రకీర్తీ
     [2]విలసదలసవామావీక్షితానందమూర్తీ
     లులితి[3]విమతహేలాలోలఖేలత్కరాసీ
     లలితవినయవిద్యాలాభశశ్వద్విభాసీ.248
గద్యము. ఇది శ్రీశంకరస్వామిసంయమీశ్వరచరణసరోరుహధ్యానానందసౌందర్య
     ధుర్య శ్రీసూర్యసుకవిసంభవ శంభుదాసలక్షణాభిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ
     ప్రణీతం బైన హరివంశంబున నుత్తరభాగంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము.

  1. ప్రౌఢాన్య
  2. విలసదళిత
  3. విమలహాలా