పుట:హరివంశము.pdf/344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

296

హరివంశము

మ. బలభద్రాదులు భద్రదంతిచయదృప్యద్వాహశుంభద్రథా
     వళితో భూరిపదాతిసంకులముగా వైరిప్రతానంబు న
     గ్గలికన్ దార్కొని తీవ్రమార్గణము లాకాశంబునం జీఁకటుల్
     గొలుప న్నిల్చి పెనంగి [1]రయ్యహితులన్ ఘోరప్రకారంబులన్.105
క. ఇరుదెస సేనాంగంబులు, బెరపినపెంధూళి యెగసి పేర్చి రవికరో
     త్కరసంరోధనలీలా, పరిణతమై మ్రింగె దిగ్విభాగము లెల్లన్.106
తే. కొంచెమయ్యును యదుసేన కొలఁది కెక్కు, డైసరిపుసైన్యకోటితో నలవుఁజలము
     మిగులఁ బోరి పుట్టించె నిమేషమాత్ర, బహుళకీలాలపూరంబుఁ బ్రథనభూమి.107
క. ఆ నెత్తురు పృథురేణువి, తానము నడఁచుటయు సమ్మద మ్ముత్కటయై
     మానసములు పొంగ నుభయ, సేనల[2]జోదులు గడంగి చెలువారంగన్.108
క. సాత్యకి మగధమహీపతి నత్యుగ్రతఁ దాఁకి యేసె నాఱమ్ముల నౌ
     ద్ధత్యమున నతఁ డాతనిఁ, బ్రత్యాహతుఁ గా నొనర్చె బహుబాణములన్.109
సీ. శక్రదేవుండును నక్రూరుండును దంకవక్త్రునిఁ దలపడి వరుస నొకటఁ
     దొమ్మిదింటను నేసి రమ్మహాబాహుండు బలియుఁడై పదియు నేఁబదియు నమ్ము
     లోలి నయ్యిద్దఱయొడళుల నాటించి యాలో విదూరథుం డఱుముటయును
     నాఱునారసముల నతని నొప్పించెను విపృథుఁ డుగ్రతఁ జేదివిభునిఁ దాఁకి
తే. యేడుతూపులు నిగుడింప నెనిమిదింటఁ, బ్రతిహతునిఁ జేసె నాశిశుపాలుఁ డతని
     వెస గవేషుండు చైద్యుని విశిఖషట్క, తాడితుండుగఁ జేసెఁ గ్రోధమున నతఁడు.110
వ. అన్నియ మార్గణంబుల నాతని నొప్పించె బృహద్దుర్గుం డనువాఁడునుం గదిసి
     యతనిన యేసె నిట్లు మువ్వురు మహారథులతోడం బెనంగుచుండియు నొక్కిం
     తయు లెక్కసేయక యాదమఘోషసుతుండు.111
తే. తోర మగుభల్లమున బృహద్దుర్గుశిరము, దునిమి నాలుగమ్ముల నపృథునిరథంబు
     గుఱ్ఱముల నాలుగింటిని గూల్ప నతఁడు, తొలఁగి చని యెక్కె నాబృహద్దుర్గురథము.112
వ. ఎక్కి క్రమ్మఱం బగతుపైఁ గడంగిన నబ్బలియుండు మఱియు ననేకసాయకం
     బుల నయ్యాదవుదేహం బాచ్ఛాదించి కోదండమౌర్వీటంకారంబులు సకలాతం
     కావహంబు లై పరఁగ సంగరరంగస్థలంబునఁ బరాక్రమవర్తనంబు కీర్తనీయంబుగాఁ
     బ్రవర్తిల్లె మఱియును.113
క. కృతవర్మ పౌండ్రు ముప్పది, శితశరముల నేసె సూతుఁ జెయ్వేదఁగ నొం
     చి తురంగంబుల నస్త్ర, క్షతాంగములు చేసి పడగ ఖండించి వెసన్.114
వ. సింహనాదంబున రోదోవిదారణం బొనర్చి దారుణాకారుం డైన నవ్వీరుండు
     గినిసి హార్టిక్యునివిల్లు నరికి యంగములం దాఱమ్ముల గ్రుచ్చినం దూలియుం

  1. రయ్యహితతుల్; రయ్యహితులున్
  2. యోధులు