పుట:హరివంశము.pdf/341

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 3.

293

చ. ఇది సనుయంబు నాకుఁ దరళేక్షణ గైకొన నింతకాలమున్
     గదిరినయార్తి కంతటన గ్రక్కున నుజ్జనసేయువాఁడ న
     భ్యుదయవిధాయి యై యొదవె నొప్పుగ దైవము దీని కిప్డు నే
     ర్పు దనరఁ బౌరుషంబు ననురూపము సేయక యున్కి యొప్పునే.75
క. అని మదిలోఁ జింతించుచు, ననఘుఁడు గనుఁగొనఁగఁ బార్థివాత్మజ యాలోఁ
     గనియెఁ గమలాకు లక్ష్మీ, ఘనఘనరుచిరాంగుఁ బరమకల్యాణు హరిన్.76
క. అతఁ డచ్యుతుఁ డగుట దెలియ, హితకారిణు లయినయువిద లెఱిఁగింపఁగ నీ
     ప్సితము కరస్థం బగుటకు, నతిశయితవిలాసవికసితాలోకన యై.77
చ. తనమునువిన్నయప్పొడవుఁ దత్పరయై యనిశంబు నాత్మలోఁ
     గనుఁగొనునట్టి దన్విభుఁడు గ్రక్కున ముందట వచ్చి నిల్చినం
     గని వనజాక్షి విస్మయముఁ గంపము హర్షము నొండొకంటితో
     బెనఁగొన శీతలాశ్రువులపెందడిఁ దోఁచె ముఖారవిందమున్.78
తే. అఖలసౌందర్యనిధి యైనయాదిపురుషుఁ
     జెందుచూడ్కితో మదిలోనఁ జిక్కుటయును
     బరమయోగనిరూఢాత్ముపగిదిఁ దన్ను
     మఱచెఁ జెలువ చెలులు సూచి వెఱఁగువడఁగ.79
మ. పతిచూపున్ సతిచూడ్కియున్ సమగతిం బ్రస్ఫీతరాగంబు లై
     ధృతివాయం బుయిలోట యొల్లగిల నుద్వేగం బఱన్ హ్రీపరి
     చ్యుతి వాటిల్లఁ బరస్పరాంగముల పై నొండొండ ప్రాఁకంగఁ ద
     చ్చతురావస్థ గృతార్థదంపతులయోజం బొల్చె నిర్వ్యాజతన్.80
వ. అట్టియెడ నక్కాంత యంతర్గతంబున.81
సీ. అఖిలలోకేశ్వరుం డాగమనిర్వాచ్యుం డచ్యుతుఁ డవిచింత్యుఁ డజరుఁ డమరుఁ
     డమరవంద్యుఁ డనింద్యుఁ డనఁగ ననేకావతారధురీణుఁడై దారుణంబు
     లగుచక్రశార్ఙ్గణఖడ్గాదిసాధనముల దైతేయవిదళితోదారకేళి
     నతిశయిల్లెడుదేవుఁ డర్థి దేవకిపట్టి యై బలానుజుఁడు నా నలరుచుండు
తే. నితఁడు వ్రేపల్లె గోపాలనేచ్ఛ సలిపె, నెలమిఁ గాళిందిఁ గాళియాహీంద్రుతలలు
     ద్రొక్కియాడె గోవులకునై యక్కజముగ, నొక్కవ్రేలన తాల్చె నత్యున్నతాద్రి.82
శా. గోపాలీకుచపీడనంబులఁ గడుంగ్రూరత్వముం జూపి పెం
     పేపారెం గరపద్మ మీతనిది లోకైకాపకారిన్ మహా
     కోపుం గంసు వధించి యీతఁడె లసత్కుంభీంద్రనిర్భేదన
     వ్యాపారోగ్రమృగాధిపున్ దొరసె నుద్యద్వీర్యధౌరేయతన్.83