పుట:హరివంశము.pdf/301

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

253

ఉత్తరభాగము - ఆ. 1.

తే. కామపాలుఁ డర్ధేందుముఖప్రదీప్త, సాయకంబునఁ గౌశికుచాపయష్టి,
     ద్రుంచెఁ గృష్ణుండు నాలుగుతూపు లొకట, నేసి చేసె రథ్యంబుల నిలఁబడంగ.123
వ. ఇవ్విధంబున నిరథుం డై కౌశికుండు గదగొని హలాయుధుదెసకుఁ గవియ నా
     లోనన యతండు చిత్రసేనవధార్థంబు బాణవర్షంబు గురియుచుండ జరాసంధుండు.124
క. విలు ద్రుంచి పెక్కువిశిఖం, బులఁ బొడువఁగ బలుఁడు భూరిభుజబలుఁ డయ్యున్
     బలియుఁ డగుపగతువేఁడిమి, యొలయుట కత్యద్భుతంబు నొందుచుఁ బెనఁగెన్.125
వ. అంతఁ జిత్రసేనుండు గదాదండంబునఁ బ్రలంబవైరివక్షంబు ప్రక్షతంబు చేసి
     తొలంగ నుఱికె నప్పుడు.126
సీ. ఏను దొంబదియును నెనుబదియును నేడు సాయకంబుల జరాసంధుఁ డేచి
     నీరజోదరు మహానీలాశ్మసుందరసుకుమారదేహంబు శోణిశమున
     మునిఁగి సంధ్యారుణఘనమనోహర మగునట్లుగా నొనరింప నవ్విభుండు
     భల్ల మొక్కట వానివిల్లు ద్రుంచుటయును గదగొని ధరణి గ్రక్కదలఁ దేరు
తే. డిగ్గనుఱికి బార్హద్రధి యగ్గలంపు, వేగ మొప్పంగ డగ్గఱి విష్ణునురము
     వ్రేయుటయును నిర్భరమోహవివశుఁ డగుచు, వ్రాలె నగ్రజుఁ డళుకొంద వసుధ నతఁడు.127
వ. ఇట్లు వడుటయును.128
క. గోవిందుని నిహతునిఁగా, భావించి విరోధి ప్రమదభరితోత్కటచే
     తోవేగంబున సకలది, శావలయము వడఁక నక్కజంబుగ నార్చెన్.129
ఉ. దానికి సైప కుద్ధతిగ దాముసలంబులు రెండుసేతులం
     బూని హలాయుధుం డడరి భూవరువక్షము ఫాలముం బరి
     గ్లానముగా నొనర్చుటయు గాఢశరక్షతిఁ దూలి నేలపై
     జానులు మోపి మాగధుఁడు సత్త్వ మఱం బడి [1]సొమ్మవోయినన్.130
వ. రోహిణీనందనుండు సింహనాదంబు సేసె ననంతరంబ యమ్మనుజేశ్వరుండు.131
క. కొండొకసేపునకుఁ దెలిసి, చండగదాదండమున నసహ్యక్రోధో
     ద్దండత బలు వ్రేయఁగ నా, తం డాగద విఱుగవ్రేసెఁ దనగద వ్రేఁతన్.132
చ. జనవిభుఁ డాక్షణంబ యొకశక్తి యమర్చి జనార్దనాగ్రజ
     న్మునిదెస వైచి తోడన యమోఘగదం గొని వ్రేసి యంతఁ బో
     కనుపమముష్టి నొంచి మద మారఁ దలాహతిఁ ద్రోచి మూర్ఛలో
     మునుఁగఁగఁజేసి యార్చె దివి మూఁగినవేల్పులు భీతి నొందఁగన్.133

  1. సోమవోయినన్