పుట:హరివంశము.pdf/296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

248

హరివంశము

వ. ఇప్పటికి నొక్క వెరవు దోఁచినయది యిక్కొండచుట్టు నగ్ని దగిల్చి కాల్చుట
     మేలు సహాయవిరహితు లై యొందిలిపడి యునికింజేసి వసుదేవనూనులు దీనికిం
     బ్రతివిధానంబు నేరక యూరక చిక్కుపడుదు రనిన చేదిపతిమతంబు మహీపతుల
     కందఱకు సమ్మతం బగుటయు మగధపతియు నవ్విధంబున కియ్యకొనియె నంత.83

జరానంధుఁడు రామదామోదరు లెక్కిన పర్వతంబును గాల్చుట

ఉ. ఎండినమ్రాఁకులుం బొదలు నీఱపుఁగ్రంవలు దెచ్చి చిచ్చు లొం
     డొండ నమీరువచ్చుదెస నొడ్డినవంకగ వైచి పైపయిన్
     నిండఁగఁ గట్టెలుం గసపు నెక్కొనఁ ద్రోచుచు సైన్యచారు ల
     క్కొండ గలంతంయుం జిఱుతక్రోవితెఱంగునఁ గాల్పఁ జొచ్చినన్‌.84
వ. తోడ్తోన పేర్చి యుల్లసితార్చి యగు నర్చిష్మంతుండు కార్చిచ్చుజాడలఁ గలయం
     జమరుచు సర్జసల్లకీగుగ్గులుకోటరంబుల వెడలుచు సుగంధిధూమోద్గారంబు
     లొదవించుచుఁ గాంచనరజతతామ్రఖనుల బెరసి బహువర్ణస్యందంబులఁ
     బ్రవర్తింపుచు నిర్ఝరంబులు సోటి జలజజలచరజాతీయంబుల నెరియించుచు
     వప్రక్రియాపరిణతంబు లగు వారణంబుల నుదారదారుణవిస్ఫులింగసమువదయం
     బులఁ బొదువుచు నుజ్జ్వసలజ్వాలంబులు సటలు నుద్దీప్తాంగారకంబులు దంష్ట్రలు
     నుద్ధూతధూమంబులు కేసరంబులు [1]నుద్భాసితోల్కలు దృష్టిపాతంబులు నై
     యపూర్వమృగేంద్రునిచాడ్పునం జకితకేసరిత్యక్తంబు లగు కందరంబులు
     దూఱుచు లేలిహ్యమానంబు లగుచు ధరాధరంబున నాభీలవ్యాళంబులపోలిక
     నాలుకలు గ్రోయుచు నాయతశిఖల నఖిలశాఖాశిఖాసంచయంబులం బెనంనొని
     యెల్లతరువులకు నొక్కింతనేపు చందనద్రుమసామ్యంబు సంపాదింపుచు సానుస్థలం
     బులం దిరుగుజలధరంబులఁ గరంచి అదీయంబు లగు తొయశీకరంబుల నెడనెడ
     బొనుఁగుపడియుం బడక తదంతర్గతంబు లగు విద్యుదశనితేజంబులు దనలోనన
     కలపికొని ప్రబ్చి నిబ్బరంబుగాఁ బెరుఁగుచు ధరణీధరమణికటకంబులకుం జెంది
     యందుఁ బొదలు పావకునితోడి సాహచర్యంబున నతిధుర్యత్వంబు గని కలయ
     నశేషశిలాసంఘాతంబులు సితచూర్ణరాసు లై తొరుఁగ నిగుడుచు శరభపక్షం
     బులుం జమరవాలంబులు బర్హిబర్హంబులుం గమర శబరీకబరీభరంబులు భస్మకణ
     ధూనరంంబులు నేయుచు వివిక్తాసను లగు సంయమిజనులకు సమాధిబాధ యొన
     రించి తనరుచు విశృంఖలవిహారంబుల నేపారుసిద్ధవిద్యాధరమిథునంబుల నుద్వేగ
     విఘటితభ్రాంతవిద్రుతంబులం గావించుచు నెగయు పొగలు గగనక్రోడపీడనం
     బులు నై నిగుడ వైమానికమానినీవిలోచనంబులకు నశ్రుకాలుష్యంబు గలి

  1. ప్రదీప్తో