పుట:హరివంశము.pdf/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

230

హరివంశము

క. హానాథ హామహారిపు, హానికరణధుర్యశౌర్య హా నిజవంశై
     కానందప్రద యనదల, మైనారము మావిలాప మాలింపఁ గదే.165
క. అని యయ్యింతులు బహువిధ, మునఁ బలవింపంగ దుఃఖమోహాకుల యై
     చనుదెంచెఁ గంసమాత వ, దన మెండఁగఁ గన్ను లశ్రుతతుల మునుంగన్.166
ఉ, నాతనయుండు గంసుఁడు వినమ్రసురాసుమర్త్యలోకుఁ డు
     ద్గీతపరాక్రముం డెచటఁ గీడ్వడి వ్రాలినవాఁడు సూపరే
     యాతని నంచు వచ్చి కమలానన గాంచె యుగాంతశాంతకం
     జాతహితుండ పోలె నవసన్నత నొందిన యమ్మహీవిభున్.167
క. కని పైఁబడి కోడండ్రురు, దనచుట్టును బొదివి యేడ్వఁ దద్దయు శోకం
     బున నంకతలంబునఁ బు, త్రునితలఁ గదియించి యెలుఁగు దొట్రువడంగన్.168
వ. ఇ ట్లని విలాపంబు చేసి.169
సీ. సంసారసుఖములు సర్వంబు సుత సులభంబు లై యుండఁ జిత్తంబులోన
     నొకటియుఁ గైకొన కూర్ధ్వగతికి నీవు కొడుక యిమ్మెయి వేగపడుట దగవె
     తల్లితోఁ జెప్పవు తండ్రిఁ జింతింపవు భామలఁ దలఁపవు బంధుకోటి
     నొల్లవు భృత్యుల నూహింప వూరక సురిగితి విది రాజసుతులవిధమె
తే. యకట వీరవ్రతస్థుండ వై జగమునఁ, బేరుకొన్నవాఁడవు యదువీరుచేతఁ
     గోలుపోయెన నీపేర్మి గోము దక్కి, యెందుఁ జేరుదు రింక నీయేలుజనులు.170
ఉ. రావణతుల్యశౌర్య నిను రామసమానుఁడు గాక యన్యుఁ డీ
     త్రోవలఁ బుచ్చఁగాఁ గలఁడె దుర్దమవృష్ణికులోద్భవుం డొకం
     డీవిపులోర్వి యోమ గలఁ డిం కని చెప్పిరి గాదె మున్న కా
     లావధివేదు లైనబుధు లాతఁడ యీతఁడు పల్కు లేటికిన్.171
వ. అనుచు నమ్మగువ యప్పుడ చనుదెంచి దీనానుం డైననిజవల్లభు నుగ్రసేను
     నుద్దేశించి.172
క. నీపుత్రునిఁ జూచితె ధర, ణీపాలక వజ్రపాతనిహతాద్రిక్రియన్
     రూపఱి వీరశయనసం, ప్రాపితుఁ డైనాఁడు కృష్ణబాహుస్ఫూర్తిన్.173
వ. ఇతనికిం గాలోచితంబు లయినసంస్కారంబు లొనరింప వలవదె రాజ్యంబులు
     వీరభోజ్యంబులు గావున రాజు కృష్ణుండ నీవు పోయి యవ్వీరునిం గని వైరం
     బులు మరణాంతంబులు మనంబునఁ గంసాపరాధంబులకు రోషింపక తదుత్తర
     క్రియలకు ననుమతింపవలయు నని విజ్ఞాపింపు మనియె నంతఁ గంసపతనావసానం
     బగుహరిపరాక్రమకార్యప్రస్థానం బనుసంధించి కృతకార్యుండ పోలె దివసకరుం
     డపరగిరియవలి కరిగె నట్టియెడ.174