పుట:హరివంశము.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

220

హరివంశము

     తకు శంకింపక యెత్తికొన్న విగళద్ధర్ముండ వెవ్వాఁడ వే
     టికి నిప్పాపము సేసి తుత్తమవధూటీదూషణం బర్హమే.77
తే. ఇంకఁ జుట్టలు నన్నేమి యెన్నువారొ, కులమునకుఁ బాయపడి యిట్లు కులటనైతి
     నీవు నల్పాయుషుండవై నీచ పోదు, నరకమునకుఁ బరస్త్రీవినాశి వగుట.78
చ. అనవుడు నాతఁ డిట్లనియె నంగన సౌంభపురీవిభుండ నే
     ననఘుఁడ ద్రామిళుం డనుమహాదనుజాగ్రణి నీ విటేల దు
     ర్మనుజుని భర్తగాఁ దగిలి మానిని పండితమానితావిధం
     బెనయఁగఁ బల్కె దిప్డు తగ వించుకతప్పినచొప్పు సెప్పుమా.79
క. అభిమానవతులు ముగ్ధలు, నభిజాతలు నైన మగనియాండ్రుర కారే
     వ్యభిచారమునన తనయుల, నిభనిభులం గనిరి ము న్ననేకులు నతివా.80
తే. వారికంటెను నీ వెటువలన నెక్కు, డేల [1]యిబ్బీదమాటల నిట్లు నన్ను
     రేఁచె దేనిచ్చువరము సంప్రీతిఁ గొనుము, పుత్రు జగదేకవీరునిఁ బొలఁతి కనుము.81
వ. వాఁడు గంసుం డనుపేరం గృతరిపుధ్వంసుం డై భువనావతంసం బగువిభవ
     ప్రశంసం బరఁగం గలవాఁ డనినఁ గోపించి యప్పతివ్రత వాని కి ట్లనియె.82
మ. నను నీ వక్కట యిమ్మెయిం జెఱచి యెన్నం బెద్దగాఁ గీర్తిగ
     న్న నుతాచారలఁ దొంటిపుణ్యసతుల గర్హించె దీలోక మె
     ల్లను నాత్మీయపతివ్రతాగుణసముల్లాసంబునం దాల్చునం
     గనల న్మున్వినవే యరుంధతిమొదల్గా నెందఱో యిమ్మహిన్.83
వ. నీవిచ్చు వరంబు గాల్చుకొనుము వ్రతవినాశనుండ వైననీదుర్బీజంబున నుద్భ
     వించుసుతుండు నాకు నభిమతుండు గాఁడు మదీయభర్తయన్వయంబునంద
     యొక్క పుణ్యపురుషుండు పరాక్రమసమర్థుం డయి జనియించి వానికి మృత్యు
     వయ్యెడు ననిన నయ్యసురపతి నిజేచ్ఛం జనియె మాతల్లి మగుడ నగరంబున
     కరుగుదెంచె నివ్విషంబున జాతుండ నై.84
చ. జనకునిఁ గన్నఁ గిన్పడుదు సభ్యుల బంధులఁ గాంచినం గడున్
     గనలుదుఁ దల్లిదిక్కునను గౌరవబుద్ధి యొకింత లేదు నా
     కనయము నట్టితండ్రి నిగళాభినియంత్రితుఁ జేసి రాజ్యముం
     గొని యనిరుద్ధవీధినధికుం డన నిట్టిఁడనై తి నుధ్ధతిన్.85
వ. ఆ గొల్లపడుచుల నిద్దఱం దునిమివైచి తక్కిన చుట్టంబులఁ బిలుకుమార్చెద నిది
     నిశ్చయంబు నీవు దడయక యంకుశప్రాసతోమరంబులు ధరియించి నా చెప్పిన
     పనియందుఁ దాత్పర్యంబు వాటింపు మని మహామాత్రు వీడుకొలిపె నంత
     రాత్రియగుటయుం గంసుండు యథోచితవర్తనంబున నుండె రామకేశవులు
     నుచితప్రదేశంబునఁ దజ్జిఘాంసావేగజాగరణం బొనర్చరి తదనంతరంబ.86

  1. ప్రబ్బిడిమాటల (పూ. ము.)