పుట:హరివంశము.pdf/267

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పూర్వభాగము - ఆ. 9.

219

తే. యదుకులోద్వహుఁ డనికాదె యాదియంద, తండ్రిఁ దొఱఁగితిఁ బిదప యాదవుల నెల్లఁ
     గృష్ణుదెసఁ బక్షపాతులై కెరలు డెఱిఁగి, నమ్మ కెడసేసి తొలఁగి యున్నాఁడ నిపుడు.69

కంసుం డేకాంతంబున మహామాత్యునితోఁ దనజన్మప్రకారంబు చెప్పుట

క. విను మొక్కరహస్యం బే, ననఘా యీయుగ్రసేనునాత్మకు జనియిం
     చినవాఁడఁ గాను మానుష, జని కిట్టు లమానుషంపుశక్తి గలుగునే.70
వ. అది యె ట్లనిన నాతోడ నారదమహాముని యేకాంతంబునం జెప్పినది చెప్పెద
     మాతల్లి రజస్వలయై యుండి యొక్కనాఁడు యమునాతీరంబునం బ్రసిద్ధ బగుసు
     యామునశైలంబున నఖిలయదువృష్ణిభోజాంధకులుం గాంతాసహితు లై విహ
     రించుచుండం దానును నెచ్చెలువలతోడంగూడ నరిగి యనేకవిధవినోదంబులఁ
     జరియించెం దత్సమయంబు మేఘారంభదివసంబు లగుటం జేసి.71
సీ. కడిమిఁ బూఁదేనియ కడుపారఁగొని మ్రోసి తిరుగు లేదేఁటుల తెరలికయును
     నెసకంపుటుఱుములయింపునఁ జెలఁగి యాడెడుపురినెమళులకడఁక సొంపుఁ
     బరువంపుఁ జినుకులపసఁ క్రొవ్వుగొని తేలగిలఁబడువానకోయిలలయొప్పు
     నెలపచ్చికలు దమయిచ్చఁ గైకొని యాముకవిసి త్రుళ్లెడిలేటిగములపెల్లుఁ
తే. గొడిసెవిరులకమ్మదనంబు గొఱలి కొండ, సెలలజాఱుతుంపర మోచి మెలఁగుచున్న
     గాడ్పుమురిపంబు నెందును గలిగి యెల్ల, వారిమనసులు వేడ్కల మూరిఁబోయె.72
క. అత్తఱిఁ జిత్తము రాగా, యత్తంబై పతిఁ దలంచి యమ్మానిని యు
     ద్వృత్తమదనకేళీరుచి, గ్రొత్తగ నెలయుటయు నధికకుతుకము నొందెన్.73
వ. అమ్మనస్విని మనోవృత్తం బెఱింగి యొక్కదానవుండు గ్రక్కున నుగ్రసేన
     రూపంబు ధరియించి చేరం జనుదెంచి.74
క. నీవును జెలులును నాటల, కీవసుధాధరముమీఁది కేతెంచుట యే
     నావల నెఱింగి వచ్చితి, భావంబున సైపలేక పంకజవదనా.75
వ. నన్నుఁ జరితార్థుం జేయు మని తదీయమనోరథానురూపంబు లగుచేష్టితంబులం
     బ్రవర్తిల్లిన యనంతరంబ పతిభావానుకూల యగునప్పుణ్యశీల నిజభర్తవలనం
     బూర్వానుభవంబుచందంబు వానియందుఁ గానక శంకించి [1]తలంకి యాకళంకి-
     తాచారుం గనుంగొని.76
మ. అకటా నిక్కము నీవు నాపతివి గా వన్యుండ వీరూపుమై
     యకలంకం బగుమచ్చరిత్రమున కన్యాయంబు గావించి తిం

  1. చింతించి