పుట:హరివంశము.pdf/236

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

హరివంశము

పూర్వభాగము - అష్టమాశ్వాసము

హరివంశము.pdf

     మత్కుసుమశరోపమ
     సామగ్రీజనితహృదయసంజ్వరవిలుఠ
     ద్భామాసఖీసమర్చిత
     కోమలచరణాభిరామ కోమటివేమా.1
వ. అక్కథకుండప శౌనకాదిమహామునులకుం జెప్పెఁ దవనంతరంబ యనంతశయనుం
     డనంతసత్త్వోచితవ్యాపారంబులఁ బ్రతిదినంబును విశృంఖలుం డై మిగిలి.2
సీ. మలసి దర్పంబున మార్కొనువృషముల నార్చుచు రేఁచి పోరాట సేయు
     లావరు లయినగొల్లలవంగడములు గొందలపెట్టి బాహుయుద్ధము లొనర్చు
     నడవుల బెబ్బులు లాదిగా నుగ్రస్తత్త్వంబులఁ దొడరి యుద్ధతి వధించు
     బఱచుట దాఁటుట పట్టుట దిగుచుట మొదలుగా నాశ్చర్యములుగఁ జూపు
తే. నొడలఁ బ్రాయంబు లావును నొప్పిదంబు, నుక్కివంబున విక్రమ మొకటికొకటి
     కనుగుణంబులై యేరికి ననుగమింప, రాక మెఱయంగఁ బటువిహారముల నలరె.3
వ. ఆ సమయంబున.4
చ. తననవయౌవనంబును నుదగ్రపుదర్పము శారదాగమం
     బున దినరాత్రులం గలప్రభూతసుఖోచితరమ్యభంగులున్
     గనుఁగొని కామభోగములఁ గ్రాలుటకై మది నిచ్చగించి య
     వ్వనరుహలోచనుండు గరువం బగుచోద్యపునిశ్చయంబునన్.5
క. ఆపల్లెలోన నొప్పెడు, గోపతరుణు లెల్లఁ దనకుఁ గోర్కి సలుపులీ
     లాపాత్రములుగఁ జేయుట, కేపారఁగ నుత్సహించి యెసకపువేడ్కన్.6
సీ. అభినవబర్హి బర్హాపీడలక్ష్మి నుల్లాసించు కేశకలాప మమరఁ
     గమనీయకేయూర[1]కంకణోర్మికలకుఁ దొడవైననిడుగేలుదోయి మెఱయ
     అమ్లానకుసుమసమంచితమాలిక గైసేయువిపులవక్షంబు దనర
     హారిద్రకౌశేయహారిబంధముఁ గృతార్ధముఁ జేయుపృథుకటీతటి యెలర్పఁ
తే. జిఱుతనవ్వున నిండారుజిగి యుదార, లలితనేత్రాంచలంబుల నలువు లెడల
     వెన్నుఁ డఖిలైకమూర్తి దా వేణునాద, ఘనసుధాంభోధి యొండొండ గడలు కొలిపె.7
క. ఆదివ్యధ్వనియింపున, కాదటఁ జెవు లొగ్గి గోవులాదిగఁ గలలో

  1. కంకణోర్మికి దొడవై యొప్పు నిడుదకేల్దోయి