పుట:హరివంశము.pdf/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

164

హరివంశము


భీలతఁ జుట్టుముట్టి పటుభీషణదంష్ట్రలఁ బ్రస్ఫురద్విష
జ్వాలలు [1]ప్రజ్వరిల్లఁ గఱవంగఁ దొడంగె నశంకఁ గింకతోన్.

26


వ.

అట్టి బెట్టిదంపుఁజందంబు సర్వంబునుం గనుంగొని గోపకుమారు లందఱుం దలంకి
యచ్చటికి దక్షిణంపుదెసం గ్రోశమాత్రంబున నున్న వ్రేపల్లెకు నతిరయంబునం
బఱచి.

27


సీ.

నందగోపునికూర్మినందనుం డగుకృష్ణుఁ డడవిలో మముఁ గూడి యాడియాడి
యెవ్వనితోఁ జెప్పఁ డేపున మనయేటఁ బెనుబాము లుండెడు పెద్దమడువు
లోపలి కుఱికి పెల్లుగఁ గలంపఁగ నందుఁ గలుగు నాగము లెల్లను గవిసి పొదివి
కఱచుచున్నవి చాలఁ గాలుసేయార్ప రాకుండంగఁ బాపఱేఁ డొడలు సుట్టె


తే.

నకట యెచ్చోట నున్నవాఁ డతనితండ్రి, వేగయెఱిఁగింపరే లావు వెరవుగలుగు
వ్రేలువిడిపింపఁగలయట్టివీధములెల్ల, [2]జేయఁదగురారె యని వారునగూయుటయును.

28


వ.

వజ్రపాతతుల్యం బగునవ్వాక్యంబు హృదయంబు వగులింప నార్తియు విస్మ
యంబును శోకంబును ముప్పిరిగొన నప్పుడ యప్పశుపాలపుంగవుం డెక్కడెక్కడ
యని యక్కూయివచ్చినవారు దెరువు వెట్ట నతిత్వరితంబున నరిగె లావరు లగు
గొల్ల లెల్లం గైదువులు గొని యతనిం దలకడచి నడచిరి యశోద తల్లడిల్లి
యుల్లంబు మూర్ఛలు పైకొన నాక్రందనపరవశ యగుచు వికీర్ణకేశయు విగళి
తాశ్రుధారాక్లిన్నపిహితమార్గయు నై చుట్టపువెలందులెల్లఁ దగిలి పొదివికొని
పోవం బోయె నాబాలవృద్ధంబుగా వ్రేపల్లెయెల్లం గదలి యిది యేమి పుట్టె
ననువారును నిట్టవునే యనువారును గృష్ణుం డెప్పుడుం గొఱతనుఱుకు పిన్న
వాఁడునుం బిన్నకొలందులం బోయెడువాఁడు గాఁ డనువారును దొంటిచెయ్దంబు
లూహింపఁ గాళియాహియుఁ దద్బాహువులకు లోనగువాఁడ కాని యతని
కవమానంబు గలుగనేరదు సూడుం డనువారును నై పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబులం
బలుకుచుం జని రిట్లు సని యందఱుం గాళిందీతటంబున నంతంత నిలిచి.

29


చ.

అసితఘనావృతుం డయినయర్కునిమాడ్కి మహావిధుంతుదో
ల్లసనవిషణ్ణుఁ డైనమృగలాంఛనుపోల్కి నుదగ్రధూమసం
ప్రసరతిరోహితుం డయినపావకుధంగి భుజంగబంధన
వ్యసనము నొంది యున్నకమలాక్షునిఁ గాంచి విషణ్ణచిత్తతన్.

30


వ.

ఎయ్యదియం జేయరామిని నివ్వెఱపడి చూచుచుండిరి. యశోదయం దత్పతి
యను హా యని పుడమిం బడి సొమ్మవోయి బంధుప్రయత్నంబునం దెలిసి
యుల్లంబుల నుడుకుచుండి రప్పు డాగోపవర్యుండు తక్కినవారిం జూచి.

31


క.

ఈపసిపాపని నిచ్చట, నీపెనుఁబామునకు నిట్టు లెరసేసినయీ
యాపదకుఁ గొలువుగాఁ గల, యీపాటున కేమిపాప మేఁ జేసితినో.

32
  1. పిక్కటిల్ల
  2. చేయఁదగవు రారే యని కూయుటయును