పుట:హరివంశము.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పూర్వభాగము - ఆ. 5

115


క.

అతఁడు తనతండ్రిఁ జెఱనిడి, యతులితసామ్రాజ్యలక్ష్మి యంతయుఁ గొని యు
ధ్ధతభటవివిధాసురసే, వితుఁడై యున్నాఁడు నీచవృత్తిని నింకన్.

62


వ.

మఱియు హయగ్రీవుండు హయరూపధరుం డైనకేశి యై జనియించె బలిపుత్రుం
డగునరిష్టుండు వృషభాకృతి యగు నరిష్టుం డై ప్రభవించె ఖరుండు ఖరకాయుం
డగు ధేనుకుం డై పుట్టె లంబుండు ప్రలంబుం డై పొడమె [1]నిశుంభుండు
కువలయాపీడం బనుకుంభి యై కలిగె వరాహకిశోరులు చాణూరముష్టికు లను
మల్లు లై యుద్భవిల్లిరి వీ రెల్లనుఁ గాలనేమిసహచరులు కంసభృత్యు లై కాళిందీ
పరిసరంబున బృందావనంబున భాండీరకవటప్రాంతంబునఁ దాలగహనంబున మధు
రాపురంబునం జరింతురు. మయుండును దారుండు ననుదానవులు ప్రాగ్జ్యో
తిషంబున మురాసురునినందను లై నరకాసురునకు సహాయంబు నొనర్చెద రిట్లు
గూడిన యాదురాత్ములకు భవదీయగుణకథనంబులందు విద్వేషంబును భవత్ప్ర
భావంబులదెస నసూయయు నీవారైనవారలకుఁ బీడనం బొనర్చుటయు నైసర్గికం
బులై యుండు.

63


క.

కావున నీ వవతార, శ్రీ వెలయఁగ మర్త్యమున వసించి యఖిలదై
త్యావళిఁ ద్రుంపుము ధాత్రీ, దేవీభర ముడిపి నిలుపు దేవాంశజులన్.

64


సీ. అనుటయు దేవుఁ డిట్లను నీవు చెప్పిన యీదుష్టతతి జన్మహేతువులును
వీరలు చేయుదుర్విగ్రహంబులు లెస్సగా నెఱుంగుదు వీరు గాక మఱియు
నధికరౌద్రులు గాలయవనజరాసంధశిశుపాలకౌశికచిత్రసేను
లాదిగాఁ జెఱుతురు మేదిని నిందఱఁ బొరిగొనువాఁడ నబ్భరతకులము


తే.

పోరితంబును ఘియించి భూమిదేవిఁ, బ్రీతఁ గావించుపనియు నాచేఁతి దింక
నొకటి గలదు నా కెయ్యెడ నుద్భచింపఁ, దగినయెడ గల్గునో యది దడవవలయు.

65


వ.

అని పలికి లోకపితామహుం జూచి.

66


క.

భూతము లభవాభవముల, కీతఁ డధిష్ఠాత గాన యితఁ డెమ్మెయి సం
భూతికి ననుఁ బనిచెఁ బరము, హేతువు దా నెఱిఁగి యదియ యేఁ గైకొందున్.

67


వ.

అనినం బద్మగర్భుం డాభువనగర్భున కి ట్లనియె.

68

బ్రహ్మదేవుఁడు విష్ణునితోఁ గశ్యపుండు వసుదేవుం డై జనియించిన తెఱంగు సెప్పుట

సీ.

విను తొల్లి కశ్యపమునివరుఁ డబ్ధీంద్రుయజ్ఞధేనువులఁ బె క్కడఁచికొనిన
నతఁ డేఁగుదెంచి [2]నన్నానమ్రుఁడై కని యవ్విధం బెఱిఁగించి యార్తితోడ
జగదీశ నాసొమ్ము మగుడ నిచ్చెద నన్న ననుమతింపర యమ్మహాత్ముభార్య
లదితియు సురభియు నధ్వరంబులఁ గామదోహిను లవి నాకుఁ దోయనిధుల


తే.

నన్నిటనుఁ దమతేజంబు లాత్మరక్ష, సేయఁ జరియించు నాతపస్సిద్ధుఁ డొకఁడ
తక్క నొరుచేతఁ జిక్కవు దాన వలచి, నట్ల యామొదవులపాడి యనుభవించె.

69
  1. రిష్ణుండు
  2. నా కానతుఁ డై