పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

56

సౌగంధిక ప్రసవాపహరణముకెరలి దర్వులు బాడుకిన్నరసఖులు
లాలితస్వరకాలలయతాళగతుల

తాలమానంబులు దప్పకయుండ
కుటిలకుంతలములు కులికినటింప
నటియించు దేవతానలినలోచనలు
బొలుపుమీరిన మల్లెపూఁబొదరిండ్ల
వలరోజుకేళిలో వలపులు హెచ్చి

ప్రమదంబులను బహుబంధవైఖరుల 1
రమణులతో సమ రతులభోగించి
యంతంత మోహంబు లగ్గలం బైన
కాంతులఁ బైకొని కళ లుప్పతిల్లఁ
బలుమరు ధమ్మిల్ల బంధము ల్వీడ

బలువిడి కబరికాప్రసవముల్ రాల
సొలపుమై జెమటలు సోనలై గురియఁ
జెలువంపుహారముల్ చిక్కులుపడఁగ
నలుపురంజిల్లు కంకణము లందియలు
 

బల్కు (త) (ట)

1మార్గముల (శ)