పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

2

సౌగంధికప్రసవాపహరణము


పరిపంధి దైతేయబలభేదనుండు
హరివర్ణితుఁడు శరణార్తరక్షకుడు
దశరథధారుణీతలనాథగర్భ
నిశదాబ్ధిచంద్రుడు విశ్వంభరుందు
విలసితసామ్రాజ్యవిభవసంపదలు 15
సలఘుసద్వస్తువాహననికాయములు
నతులితోదగ్ర జయ ప్రతాపములు
వితతసౌఖ్యంబులు వేడ్కతో నొసఁగి
రావిళ్ల లింగ భూరమణ శేఖరుని
భూవరనుతునిగాఁ బోషించుఁగాత,20
తలఁబ్రాల వేళ నెంతయు సిగ్గుదోఁపఁ
దలవంప గళరత్న తారహారాగ్ర[1]
మానితమాణిక్యమధ్యభాగమున
నానామరస్తుత్యు, నవ్య చారిత్రు
మకరకేతనకోటి మహితలావణ్యు 25
సకలలోకాధారు జగదే కవీరు

  1. తలవంచిగళరత్న తారహారాగ్ర. (క)