పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

79


మంచివస్తువులు ప్రేమమున నేనొల్ల 500
కొంచక దక్కినకోర్కె నేనొల్ల
నంపిన గహనవిహార మంపుదురు
నంపకయున్న నే నన్నియు నొల్ల
నన విని కలకంఠి నపు డాదరించి
ఘనుఁడు కిరీటియగ్రజున కిట్లనియె 505
జగతీశ పతులు వాంఛలు దీర్పకున్న
నగణితపాతకం బని యండ్రు బుధులు
లలనలు చిన్న బాలలు వీరవరులు
తెలియజెప్పినదండతీయ రెంతైన
ముద్దుగా నతిహర్షమున నీలవేణి 510
సద్దుదీర్పకయున్న భాగ్యంబుగాదు
సకలలోకంబులు చండ ప్రతాప
మకలంకగతి నిచ్చు ననఘుండ వీవు
పెలుచ నీ పేరు చెప్పినయంత మమ్ము
దలపఁగ శక్యులేధరణితలమున 515
ననిలతనూభవుఁడసహాయశౌర్యు
ఘనధైర్యగాంభీర్యకలితతేజుండు