పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

75దేవసంఘములు సుభళి యని మెచ్చ
సురనాథునకు మ్రొక్కి సొరిది నర్జునుఁడు
వరదివ్యరథ మెక్కి పడి నేఁగి యేగి 430
ద్వైతవనాంతరస్థల మటు చేరి
యాతతభయభక్తి యన్నకు మొక్కి
వరుస ధౌమ్యాచారవరుని శ్రీపాద
సరసిజములకు సాష్టాంగముల్సేసి
యనవొందననిలజు నడుగుల కెరఁగి 435
యనుజులదీవించి యతివ నూరార్చి
యందఱఁజూచుచున్నంత దేవేంద్ర
నందనుతో ధర్మనందనుం డనియె
అర్జున విక్రమోపార్జన సమద
దుర్జనసంహార దోర్వీక సార 440
వనజాతదళనేత్రి వనవిహారంబు
జనఁదలఁచినది యాసామీరి వెంట
నిబిడఘోరాటవినిఖిలదానవులు
ప్రబలులై యందంద బలసియున్నారు
కౌరవాధీశుఁ డిక్కడ దృష్టినిలిపి 445