పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

74

సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము


ఖేటేశునకు మ్రొక్కి కీర్తించి పలికె ?
దేవదైత్యవిదార దీనమందార
యేవిన్నవించెద నేనొక్క మనవి
వడిగ రమ్మని లేఖ వ్రాసే మాయన్న
తడవు నే నిందుండ ధర్మంబుగాదు
పాంచాలపుత్త్రి తాపట్టిన ప్రతిన
కొంచెపుపనిగాదు కుధరవిదార
కోరదు మున్నెట్లు కోర్కె లెన్నఁడును
మీరదు మామాట మిగుల దింతైన
చపలనేత్రికి యింతచలము పట్టుటయు
విపరీతకార్యంబు వివరించి చూడు
కలహంబు బహుళంబుగాఁ గల్గు మాకు
సెలవిమ్ము చనియెద శీఘ్రమే యనిన
తనయుఁ గౌఁగిటఁజేర్చి తగ నాదరించి
కనకాంబరములు ఘనభూషణములు
గారవం బెసఁగ సుగంధవస్తువులు
పారిజాతాధికప్రసవదామయములు
యావాసవుం డిచ్చి యనిచిన నతఁడు