పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పదపడి యాలేఖ భద్రంబు చేసి320
శరమధ్యమున గట్టి చట్టమైనట్టి
వరశరాససము చెల్వమున చేపట్టి
గొనకొని విలునారి గొనయ మెక్కించి
కనకపుంఖోజ్జ్వలకాండ మంకించి
నారి సంధించి యానాక మీక్షించి325
ప్రారూఢకర్ణాంతపర్యంతమునను
దిగిచి కవ్వడిసన్నిధిని నిల్పు మనుచు
గగనవీథికి నేసె ఘనతరాస్త్రంబు
అపు డాశరాసము నద్భుతం బడర
గప్పున నురగలోకము సొచ్చివచ్చి330
కాకోదరాధీశు గర్వం బడంచి
వైకుంఠమునకు జవంబున నేగు
గరుడునిలీల నాకాశమార్గమునఁ
గరమొప్ప నధికవేగమున నేతెంచె
వరభోగభాగ్యదుర్వారసంపదల335
సరసమై చెన్నొందు స్వర్గంబునందు
కౌండిన్య గౌతమ కశ్యప కణ్వ