పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము


దీవులయం దెల్లఁ దేజరిల్లఁగను
అదిగాక భీము బాహాటోపశౌర్యు
విదితగదాదండవిస్ఫులింగములు
శిఖిశిఖారేఖప్రసిద్ధమై మిగులు
నిఖిలలోకంబులయందు వెలుంగ
నక్షీణరథకేతనాశ్వసారథులు
నక్షయదివ్యశస్త్రశరాసనములు
[బహుయక్షరాక్షసభయద మీవనము
విహితంబు గా దిది వీరాగ్రగణ్య
యదిగాక నీవైన నర్జునుండైన
పదపడి నన్ను గాపాడక యున్న
కలుషాత్ముఁడైన యాకౌరవాధిపుఁడు
పొలియింతు నని చెంతఁ బొంచియున్నాడు
అక్కట చనియెద నన ధర్మ మగునె
అక్కడ గాండీవి యమరేంద్రుపురికి
తతశక్తి నేఁగె నింతకుఁ జేరఁడాయె!
నతఁ డిందురాక ని న్ననుపలే ననిన
వినయంబుతో మ్రొక్కి వేడ్క రంజిల్ల