పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

65


కలుషాత్ముఁడైన యాకౌరవాధిపుఁడు
పొలియింతు నని చెంతఁ బొంచియున్నాఁడు
అక్కట చనియెద నన ధర్మ మగునె!255
అక్కడ గాండీవి యమరేంద్రుపురికి
తతశక్తి నేఁగె నింతకుఁ జేరఁడాయె!
నతఁ డిందురాక ని న్ననుపలే ననిన
వినయంబుతో మ్రొక్కి వేడ్క రంజిల్ల
ననిలతనూభవుఁ డన్న కి ట్లనియె260

భీముని సమాధానము

అమరేంద్రుపురినుండి యర్జునుం డిపుడె
కమనీయవస్తువుల్ గైకొనివచ్చు
వహికెక్కు కురుపతి వచ్చిన నకుల
సహదేవు లున్నారు సమయింపగలరు
జగదీశ! సతులవాంఛలు దీర్పకున్న265
నగణితపాతకం బని యండ్రు బుధులు
ము ద్దుంచి మన మీతమోనిభవేణి
సద్దుదీర్పకయున్న భావ్యంబుగాదు