పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

61


నరుదుగా మీరు నాకై పడ్డ చేటు190
లరసి చూడంగ నెన్నైనను గలవు
గరిమెతో నేకచక్రంబునఁ జేరి
చలములు విడిచి భిక్షము లెత్తి గుడిచి
పలువురు విప్రులపంచల ముడిగి
యున్నతస్థితి మాని యున్నది యెల్ల195
నన్నుంచి కాదె! యోనరనాథచంద్ర!
మాయజూదము లాడి మహిఁ గోలుపోయి
దాయలచేఁ జిక్కి ధైర్యముల్ వదలి
కూళలై యాయుధకోట్లఁ బోనాడి
ఆలి నంగడిబెట్టి యపకీర్తి వడసి200
బేలవై పగరకు భృత్యులై చేసి
చలములు విడిచి భిక్షము లెత్తి కూడు
పోలింపఁ ద్రోపులఁబోయి యన్నిటికి
యలసి యుండుటయెల్ల న న్నుంచికాదె!
ఘోరాటవులఁ జేరి గోపంబు లుడిగి205
కూరలు గాయలు కూళ్లుగాఁ గుడిచి
నారచీరలు గట్టి నగుబాటు కోర్చి