పుట:సత్యభామాసాంత్వనము.pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
111
తృతీయాశ్వాసము

     ప్రద్యుమ్నుఁ డాకీరంబుబడి వాగెగా ముందటి రాఁగ వేవేగ నంభోనిధానంబు
     తరించి ద్వారకాపురంబు ప్రవేశించి యరదంబు హజారంబుచెంగట నునిచి
     నిరంతరసమేధమానకల్యాణంబగు దివాణంబునం దగుకక్ష్యాంతరంబులు
     గడచి యలవడనడఁచి కంసశాసనానురాగసాగరంబు గట్టుపొఱలినవగఁ
     దగుమానికంపుజిగిచెందిరంబుచేఁ దిరంబగు సత్యభామామందిరంబు దరిసి
     యచట నేమి యలబలంబు లేమి యరసి యనుకలశిశిరవస్తునికరాదాన
     సమున్నిద్రగజగామినీజనయాతాయాతగమనసూచితసరణిఁ దదీయోపవ
     నాతంబు చేరం జని యచ్చట వేచి యంతటఁ గలయంజూచి వాడినకువల
     యంబులును, వీడినమృణాలవలయంబులును, చిటిలినరత్నహారమ్ములును,
     పెటిలినగంధసారమ్ములును, కగ్గినకర్పూరమ్ములును, తగ్గినయుశీరమ్ములును,
     ఉడిగిన సమరసపూరమ్ములును, నుడుకెత్తినతుషారమ్ములును, దొరఁగిన
     వకుళమ్ములును, సొరగిన కమలముకుళమ్ములును, జడిసిన యాళిజనమ్ము
     లును, కెడసిన కుసుమవీజనమ్ములును, రిత్తలైనచలువకలువపూసింగాణు
     లును, గుత్తులువీడి పొడిపొడిగ రాలినసుపాణులును పరికించి యచ్చెరువుగా
     నెంచి యందు చవిజాతిరాతిచందపొందికల నందగించియున్న కడవన్నెతిన్నె
     కడల నెల్లెడలఁ బెల్లుగ మల్లడిగొని యుల్లసిల్లుపుప్పొళ్లఁజల్లనగు మల్లెపూ
     సెజ్జఁ బవ్వళించి దిటమ్ము ఝూళించి తనపజ్జ బుజ్జవమ్ముగ నుజ్జగించిన
     సజ్జగపుగొజ్జంగినీటితుంపరలు పెంపరలుగాఁ జిలుకునలుకుడుగులుకునిగనిగని
     పొగరుతొగరు తొగచిగురువగచిమ్మనఁగ్రోవులదీవుల నింపుజలసూత్రపు
     ప్రతిమలనుండి దండిగ నిండియుండి జాళువాడాలు జాలువాఱ నిచ్చలపు
     పచ్చలరవలనిగనిగలు గీలుకొనుకీలునెమ్మిపించంబులఁ గ్రమ్ము తెమ్మెరలనిక
     టమ్మున నాడాడ నాడునేడాకులయనంటికపురపుదుమారమ్ములు ఘమ్మనఁ
     దనపయిం గెరలం బొఱలుచు వియోగభగోపప్లవంబునం దెరలుచు నంబు
     జాక్షదిదృక్షాతరంగితాంతరంగయు నవరతగళదవిరళబాష్పధారాళధారా
     విరచితాపాంగయు ననుక్షణజాయమానసంతాపయు నాయల్లకదశాతిదీన
     విలాపయు నాళీజనకృతోపచారయు నలసభారవిలుప్తసంచారయు సంతత
     వియోగసంజనితసంభ్రమసముద్దామయు నగుసత్యభామను గాంచి నమస్క
     రించి కృష్ణాభిహితసందేశంబును దదీయవిరహావేశంబు నంతయు నెఱింగించి