పుట:సత్యభామాసాంత్వనము.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
104
సత్యభామాసాంత్వనము

     మునివ్రేళ్ల నునుపోఁకముడి నెమ్మి రెమ్మినఁ
                    జలపట్టు నెంతయు సెలయఁ గొట్టు
తే. నువిదతమి యెంతొ క్రియల నౌ నుచిత మెంతొ
     మనసువగ యెంతొ నామదిమమత యెంతొ
     యే మని నుతింతు నెం తని ప్రేమ గాంతు
     విధికి నేమందుఁ జెలి నెట్లు విడిచి యుందు.

సీ. మణితంబు సేయుచో మరుఢక్కఁ దలఁపించు
                    బలికిన మౌగ్ధ్యంబు నలవరించు
     గేక వేసినఁ గంచు గీచినవగ నించుఁ
                    బదము పాడిన సిగ్గునఁ దల వంచుఁ
     బైకొనుచో దొరపాడిజ గనుపించుఁ
                    బవ్వళించిన లంకెపాటు నించు
     రాకొట్టుచో వింతరక్తి నౌ ననిపించు
                    ర మ్మన్న వినయంబు గ్రుమ్మరించుఁ
తే. బ్రౌఢియును గోలతనమును బరఁగ నిట్లు
     నన్నుఁ జెలి మోహమున డాయు నయముఁ జేయు
     నట్టి ప్రాణేశ్వరిని బాసి యలఁత నిట్లు
     లలవరింతు నయో యెట్లు నిలువరింతు.

సీ. అతివచక్కెరమోవి యాన జిహ్వ దలంచు
                    సుదతిమోమున నుండఁ జూపు లెంచు
     నారిపొక్కిట వ్రేలు నడయాడఁగా నెంచు
                    గోరు లింతిపిఱుందుఁ జేర నెంచు
     మించుఁబోఁడిని కౌఁగిలించ బాహువు లెంచుఁ
                    జానపల్కులు విన వీను లెంచు
     వనజాక్షి మోము మూర్కొనఁగ నాసిక యెంచు
                    వనితచన్మొన లాన వక్ష మెంచుఁ