పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం - నిర్మలభాసితశోభితలింగం |
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం -- తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ || 1 ||

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం - కామదహనకరుణాకరలింగం |
రావణదర్పవినాశకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ ||2||

సర్వసుగంధిసులేపితలింగం - బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం |
సిద్ధసురాసురవందితలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ ||3||

కనకమహామణి భూషితలింగం - ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం |
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ ||4||

కుంకుమచందనలేపితలింగం - పంకజహారసుశోభితలింగం |
సంచితపాపవినాశనలింగం -- తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ ||5||

దేవగణార్చితసేవితలింగం - భావైర్భక్తిభి రేవ చ లింగం |
దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ || 6 ||

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం - సర్వసముద్భవకారణలింగం |
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ || 7 ||

సురగురుసురవరపూజితలింగం - సురవరపుష్పసదార్చితలింగం |
పరమపరం పరమాత్మకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్ ||8||

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం - యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోక మవాప్నోతి - శివేన సహ మోదతే ||