పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిసేవే నిత్యం శ్రీకరం త్వత్పదాబ్జం
భావే ముక్తేర్భాజనం రాజమౌలే ||91||

దూరీకృతాని దురితాని దురక్షరాణి
దౌర్భాగ్య దుఃఖ దురహంకృతి దుర్వచాంసి |
సారం త్వదీయ చరితం నితరాం పిబన్తం
గౌరీశ మామిహ సముద్ధర సత్కటాక్షైః ||92||

సోమ కలాధరమౌలౌ
కోమల ఘనకన్జరే మహామహసి |
స్వామిని గిరిజా నాథే
మామక హృదయం నిరన్తరం రమతామ్ ||93||

సా రసనా తేనయనే
తావేవ కరౌ స ఏవ కృతకృత్యః |
యా యే యో యో భర్గం
వదతీక్షేతే సదార్చతః స్మరతి ||94||

అతి మృదులౌ మమ
చరణావతి కఠినం తే మనోభవానీశ|
ఇతి విచికిత్సాం సంత్యజ
శివ కథమాసీద్గిరౌ తథా ప్రవేశః ||95||

ధైర్యాంకుశేన నిభృతం
రభసాదాకృష్య భక్తిశృంఖలయా |
పురహర చరణాలానే
హృదయ మదేభం బధాన చిద్యన్త్రైః ||96||

ప్రచరత్యభితః ప్రగల్భవృత్త్యా
మదవానేష మనఃకరీ గరీయాన్ |
పరిగృహ్య నయేన భక్తిరజ్జ్వా
పరమ స్థాణుపదం దృఢం నయాముమ్ ||97||

సర్వాలంకారయుక్తాం సరలపదయుతాం సాధువృత్తాం సువర్ణాం
సద్భిస్సంస్తూయమానాం సరస గుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యామ్ |