పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అగణిత ఫలదాయకః ప్రభుర్మే
జగదధికోహృదిరాజ శేఖరోస్తి || 70 ||

ఆరూఢ భక్తిగుణ కుంచిత భావ చాప
యుక్తైశ్శివ స్మరణ బాణగణైరమోఘైః |
నిర్జిత్య కిల్బిషరిపూన్ విజయీ
సుధీన్ద్రస్సానన్దమావహతి సుస్థిర రాజలక్ష్మీమ్ ||71||

ధ్యానాంజనేన సమవేక్ష్య తమఃప్రదేశం
భిత్వా మహాబలిభిరీశ్వరనామ మన్త్రైః |
దివ్యాశ్రితం భుజగభూషణముద్వహన్తి
యే పాద పద్మమిహ తే శివ తే కృతార్థాః || 72||

భూదారతాముదవహద్ యదపేక్షయాశ్రీ
భూదార ఏవ కిమతస్సుమతే లభస్వ |
కేదారమాకలిత ముక్తి మహౌషధీనాం
పాదారవిన్ద భజనం పరమేశ్వరస్య ||73||

ఆశాపాశక్లేశదుర్వాసనాది
భేధోద్యుక్తైః దివ్యగన్ధై రమన్దైః |
ఆశాశాటీకస్య పాదారవిన్దం
చేతఃపేటీం వాసితాం మే తనోతు ||74||

కల్యాణినం సరసచిత్రగతిం సవేగం
సర్వేంగితజ్ఞమనఘం ధ్రువ లక్షణాఢ్యమ్ |
చేతస్తురంగమ్ అధిరుహ్య చరస్మరారే
నేతస్సమస్త జగతాం వృషభాధిరూఢ ||75||

భక్తిర్మహేశ పదపుష్కరమావసన్తీ
కాదంబనీవ కురుతే పరితోషవర్షమ్ |
సంపూరితో భవతి యస్యమనస్తటాకః
తజ్జన్మసస్యమఖిలం సఫలం చ నాన్యత్ ||76||

బుద్ధిఃస్థిరా భవితుమీశ్వర పాదపద్మ
సక్తా వధూర్విరహిణీవసదా స్మరన్తీ|