పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదివిద్యావస్తుసమృద్ధిరిత్యఖిలసామగ్రీసమేతే సదా
దుర్గాతిప్రియదేవమామకమనోదుర్గే నివాసం కురు ‖42‖

మా గచ్ఛ త్వమితస్తతో గిరిశ భోమయ్యేవ వాసం కురు
స్వామిన్నాది కిరాత మామకమనః కాన్తారసీమాన్తరే |
వర్తన్తే బహుశో మృగా మదజుషో మాత్సర్యమోహాదయః
తాన్ హత్వామృగయా వినోదరుచితాలాభం చ సంప్రాప్స్యసి ‖43‖

కరలగ్న మృగః కరీన్ద్రభంగో
ఘన శార్దూలవిఖణ్డనో౽స్తజన్తుః |
గిరిశో విశదాకృతిశ్చ చేతః
కుహరే పఞ్చముఖోస్తి మే కుతో భీః ‖44‖

ఛన్దశ్శాఖి శిఖాన్వితైః ద్విజవరై: సంసేవితే శాశ్వతే
సౌఖ్యాపాదిని ఖేదభేదిని సుధాసారైః ఫలైర్దీపితే |
చేతః పక్షి శిఖామణే త్యజ వృథా సంచారం అన్యైరలం
నిత్యం శంకరపాదపద్మయుగలీనీడే విహారం కురు ‖45‖

ఆకీర్ణే నఖరాజికాన్తివిభవైరుద్యత్సుధా వైభవైః
ఆధౌతేపి చ పద్మరాగలలితే హంసప్రజైరాశ్రితే |
నిత్యం భక్తివధూ గణైశ్చ రహసి స్వేచ్ఛావిహారం కురు
స్థిత్వా మానసరాజహంస గిరిజా నాథాంఘ్రిసౌధాన్తరే ‖46‖

శంభుధ్యానవసన్తసంగిని హృదారామే అఘజీర్ణచ్ఛదాః
స్రస్తా భక్తి లతాచ్ఛటా విలసితాః పుణ్యప్రవాలశ్రితాః |
దీప్యన్తే గుణకోరకా జపవచః పుష్పాణి సద్వాసనా
జ్ఞానానన్దసుధామరన్దలహరీ సంవిత్ఫలాభ్యున్నతిః ‖47‖

నిత్యానన్దరసాలయం సురమునిస్వాన్తాంబుజాతాశ్రయం
స్వచ్ఛం సద్ద్విజసేవితం కలుషహృత్ సద్వాసనావిష్కృతమ్ |
శంభుధ్యానసరోవరం వ్రజ మనోహంసావతంస స్థిరం
కిం క్షుద్రాశ్రయపల్వలభ్రమణసంజాతశ్రమం ప్రాప్స్యసి ‖48‖

ఆనన్దామృతపూరితా హరపదాంభోజాలవాలోద్యతా
స్టైర్యోపఘ్నముపేత్య భక్తి లతికా శాఖోపశాఖాన్వితా |