పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వర్ధిత స్సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభూర్భవః
అమోఘస్సంయతో హ్యశ్వోభోజనః ప్రాణధారణః||83||

ధ్రుతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః
గోపాలీ గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనోహరి ||84||

హిరణ్య బాహుశ్చ తథా గుహాపాలఃప్రవేశకః
ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః||85||

గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపస్సక్తో రతిర్నరః
మహాగీతో మహానృత్యోహ్యప్సరోగణ సేవితః||86||

మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః
ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగంధ సుఖావహః||87||

తోరణ స్తారణో వాతః పరిధీపతి ఖేచరః
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో హ్యతివృధ్ధో గుణాధికః|| 88||

నిత్య ఆత్మా సహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః
యుక్తశ్చయుక్త బాహుశ్చ దేవోదివి సుపర్వణః||89||

ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువోథ హరిణోహరః
వపు రావర్త మానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః||90||

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణ లక్షితః
అక్షశ్చ రథయోగీచ సర్వయోగీ మహాబలః||91||

సమామ్నాయో సమామ్నాయః సీరదేవో మహారథః
నిర్జీవో జీవనో మంత్రశ్శుభాక్షో బహుకర్కశః||92||

రత్నప్రభూతో రక్తాంగో మహార్ణవనిపానవిత్
మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః||93||

ఆరోహణో ధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యోగకరో హరిః||94||