పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


లింగాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః
బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అధ్యాత్మానుగతో బలః||47||

ఇతిహాస స్సకల్పశ్చ గౌతమోథ నిశాకరః
దంభోహ్యందభో వైదంభో వశ్యో వశకరః కలిః||48||

లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః
అక్షరం పరమం బ్రహ్మబలవాన్ శక్త ఏవచ ||49||

నీతిర్హ్యనీతి శ్శుద్ధాత్మా శుద్ధే మాన్యో గతాగతః
బహుప్రసాద స్సుస్వప్నో దర్పణోథ త్వమిత్రజిత్ ||50||

వేదకారో మంత్రకారో విద్వాన్సమరమర్దనః
మహామేఘ నివాసీచమహాఘోరో వశీకరః||51||

అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో హ్యతిధూమ్రో హుతో హవిః
వృషభ శ్శంకరో నిత్యం వర్చస్వీ ధూమకేతనః||52||

నీలస్తథాంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః
స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భారీ భాగకరో లఘుః||53||

ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భపరాయణః
కృష్ణవర్ణ స్సువర్ణశ్చ ఇంద్రియం సర్వదేహినామ్ ||54||

మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః
మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః||55||

మహాంతకో మహా కర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః
మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ ||56||

మహావక్షా మహోరస్కో హ్యంతరాత్మా మృగాలయః
లంబనో లంబతోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః||57||

మహాదంతో మహాదంష్ణ్రో మహాజిహ్వా మహాముఖః
మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః ||58||