పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిసంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్వచీరనివాసనః
ముఖ్యోముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహళి స్సర్వకామదః||35||

సర్వకాలప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపభ్రుత్
సర్వకామప్రదశ్చైవ సర్వద స్సర్వతోముఖః||36||

ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతోహ్యవశః ఖగః
రౌద్రరూపోంశురాదిత్యో బహురశ్మిస్సువర్చసీ||37||

వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః
సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో కరః||38||

మునిరాత్మా నిరాలోక స్సంభగ్నశ్చ సహస్రదః
ప్లక్షీచ ప్లక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశాంపతిః||39||

ఉన్మాదో మదనః కామోహ్యశ్వత్థోర్థకరోయశః
వాహదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణ ఉదజ్ఞుఖః||40||

సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్ధ సిద్ధ సాధకః
భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః||41||

మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాంపతిః
వజ్రహస్తశ్చ విస్రంభో చమూస్తంభన ఏవచ ||42||

వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః
వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యమాశ్రితపూజితః||43||

బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వదారీ విచారవిత్
ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచరీ పినాకభ్రుత్ || 44||

నిమిత్తస్థో నిమిత్తంచ నందిర్నాందీకరో హరిః
నందీశ్వరశ్చ నందీచ నందనో నందివర్ధనః||45||

భగహారీ నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మా పితామహః
చరుత్ముఖో మహాలింగ శ్చారులింగస్తథైవ చ||46||