పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నిర్వాణ షట్కంశివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

మనో బుద్ధ్యహంకార చిత్తాని నాహమ్
న చ శ్రోత్ర జిహ్వేన చ ఘ్రాణ నేత్రే|
న చ వ్యోమ భూమిర్ న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 1 ||

న చ ప్రాణ సంజ్ఞో న వై పంచ వాయుః
నవా సప్త ధాతుర్ న వా పంచ కోశః|
న వాక్ పాణి పాదం న చోపస్థ పాయు
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 2 ||

న మే ద్వేష రాగౌ న మే లోభ మోహౌ
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్య భావః|
న ధర్మోన చార్థో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 3 ||

నపుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఖఃమ్
న మంత్రో న తీర్థ న వేదా న యజ్ఞః|
అహమ్ భోజనమ్ నైవ భోజ్యమ్ న భోక్త
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 4 ||

నమే మృత్యు శంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మః|
న బంధుర్ న మిత్రం గురుర్ నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 5 ||

అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభుత్వాచ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం|
న చాసంగత నైవ ముక్తిర్ న మేయః
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ || 6 ||