పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మనీషా పంచకంసత్యాచార్యస్య గమనే కదాచిన్ముక్తిదాయకం,
కాశీక్షేత్రం ప్రతి సహ గౌర్యా మార్లేతు శంకరం ||1||

అంత్యవేషధరం దృష్ట్యా గచ్ఛగచ్ఛేతి చాబ్రవీత్,
శంకరస్సోపి చాండాలస్తం పునః ప్రాహ శంకరం ||2||

అన్నమయాదన్నమయం హ్యథవా చైతన్యమేవ చైతన్యాత్,
ద్విజవర దూరీకర్తుం వాంఛసి కిం బ్రూహి గచ్ఛ గచ్చేతి ||3||

కిం గంగాంబుని బింబితేంబరమణా చండాలవాటీపయః
పూరే చాంతరమస్తి కాంచనఘటీమృత్కుంభయోర్వాంబరే,
ప్రత్యగ్వస్తుని నిస్తరంగసహజానందావబోధాంబుధౌ
విప్రో యం శ్వపచోయమిత్యపి మహాన్ కోయం విభేద భ్రమః ||4||

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు స్ఫుటతరా యా సంవిదుజ్ఞృంభతే
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాంతతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ,
సైవాహం న చదృశ్యవస్త్వితి దృఢ ప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తిచే
చ్చండాలో స్తు స తు ద్విజోస్తు గురురిత్యేషా మనీషా మమ ||5||

బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్రవిస్తారితం
సర్వం చైతదవిద్యయా త్రిగుణయా శేషం మాయా కల్పితం,
ఇత్థం యస్య దృఢామతిస్సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే
చండాలో స్తు స తు ద్విజోస్తు గురురిత్యేషా మనీషా మమ ||6||

శశ్వన్నశ్వరమేవ విశ్వమఖిలం నిశ్చిత్య వాచా గురో
ర్నిత్యం బ్రహ్మ నిరంతరం విమృశతా నిర్వ్యాజశాంతాత్మనా,
భూతం బావి చ దుష్కృతం ప్రదహతా సంవిన్మయే పావకే
ప్రారబ్దాయ సమర్పితం స్వవపురిత్యేషా మనీషా మమ || 7 ||

యా తిర్యజ్ఞరదేవతాభిరహమిత్యంతః స్ఫుటా గృహ్యతే
యద్భాసా హృదయాక్షదేహవిషయా భాంతి స్వతో చేతనాః