పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిఆదాయ హృత్కమల మధ్య గతం ప్రదేశం,
వారాణసి పురఃపతిం భజ విశ్వనాథం.||7||

నాగాది దోష రహిత స్వజనానురాగం,
వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం;|
మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం,
వారాణసి పురఃపతిం భజ విశ్వనాథం.||8||

వారాణసీ పురపతేః స్థవనం శివస్య,
వ్యాసోత్త మిష్ఠక మిదం పఠితా మనుష్య;|
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్య మనంత కీర్తిం,
సంప్రాప్య దేహవిలయే లభతేచ మోక్షం.||9||

విశ్వనాథాష్టక మిదం యః పఠేత్ చ్ఛివ సన్నిధౌ, |
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే.||

శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf