పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

చంద్రశేఖరాష్టకం

చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! పాహి మామ్ |
చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! చంద్రశేఖర! రక్ష మామ్ ||1||

రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం |
శింజినీకృతపన్నగేశ్వర మచ్చుతానలసాయకం ||
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం |
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||2||

పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం |
ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహం ||
భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవ మవ్యయం |
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||3||

మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయమనోహరం |
పంకజాసనపద్మలోచనపూజితాంఘ్రిసరోరుహమ్ ||
దేవసింధుతరంగశీకరసిక్తశుభ్రజటాధరం |
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||4||

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజంగవిభూషణం |
శైలరాజసుతాపరిష్కృతచారువామకళేబరమ్ ||
క్ష్వేలనీలగళం పరశ్వథధారిణం మృగధారిణమ్ |
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ||5||

కుండలీకృతకుండలీశ్వరకుండలం వృషవాహనం |
నారదాదిమునీశ్వరస్తుతవైభవం భువనేశ్వరమ్ ||
అంధకాంతక మాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 6 ||

భేషజం భవరోగిణా మఖిలాపదా మపహారిణం |
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్ ||
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘనిబర్హణం |
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 7 ||