పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 23

తే. పుష్కరస్ఫూర్తిఁ జెన్నొంది భూరిదాన
పటిమ చేమించి వైరిప్రభంజనప్ర
శక్తిఁ గని నీలరుచిఁ బొల్చి సరసగతుల
ఘనములన మీఱు నప్పురిగజచయంబు. 13

తే. అమరలక్షణములను ఛందముల మీఱి
యతులగతులను బదచమత్కృతిఁ జెలంగి
కందముల మించి సత్కవికావ్యసరణిఁ
బొలుచు నుత్తమహయము లప్పురమునందు. 14

చ. చిలుకపఠాణియు న్జెఱుకుసింగిణియు న్విరియంపకోలలున్
దొలఁగఁగఁ జేసి తత్పురము తోయజగంధులతో విహారము
ల్సలుపఁగ వేడ్కతోడ బలుజాడలరూపులు దాల్చినట్టి పూ
విలుతునిమూర్తులో యనఁగ వీట విటుల్ జరియింతు రెప్పుడున్. 15

రూపకాలంకారము


చ. అలకలె జాలసూత్రములు హారసమంచితరత్నరాజి య
వ్వలయము పూస లాత్మచెలువంబగు పుట్టిక గాఁగఁ గామినీ
కులమనుధీవరవ్రజము కూరిమిచేష్టల మేఁతచేతఁ జూ
పుల వల జిక్కఁజేయు విటపుంగవమత్స్యములన్ బురాంబుధిన్. 16

అపూర్వప్రయోగము


చ. అలుగువహిన్ వెలార్చి పొగరందము మీఱుచు స్నేహమానుప
ట్టుల నొరపై దలిర్చి యుదుటన్ గనుచున్ నసమాస్త్రుకేళిలోఁ
బలుమొనలాని మాఱ్మగలపగ్గెలు తగ్గులు జేసి ప్రోలునన్
గలసి చరింతు రవ్విలువకత్తెలు మారునికత్తులో యనన్. 17

రసప్రాధాన్యరూపద్విరుక్తిసీసము


సీ. మిలమిల బెళుకుచూపులు పేరెములు బాఱ
గలగల గజ్జెలు గులుకరింప
ఝణఝణ హస్తకంకణములు మ్రోయంగ
గణగణ మొలనూలుగంట లులియఁ