పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 17

క. స్నేగ్ధాత్మకత్వవిరహిత
దోగ్థ్రాశరహరణచండదోశ్చక్రునకున్
వాగ్ధ్రావావక్రున కమ
నాగ్ధ్రావలి స్వపదభక్తి నతచక్రునకున్. 58

క. ఘృణినిన్ ఘృణిజితఘృణికిన్
ఘృణికి న్సతానువృత్తి హితఫణిగుణికిన్
గుణికిన్ దురగవిమణికిన్
మణికిన్ నిత్యసకలనిగమమనిఫణిఫణికిన్. 59

క. భార్ఙోపమానకంధర
శార్ఙామర్దననిరూఢ సారభుజబలో
పార్జాస్రవప్రభువునకున్
శార్ఙిస్థల్యధికశేషశైలవిభునకున్. 60

క. దక్షాహితరక్షాయత
వీక్షాయతిభువనభరణవిభవున కసురా
ద్యక్షోధరవక్షోవర
శిక్షాకరభయదచక్రశీలభవునకున్. 61

క. లంకానాయకలలనా
లంకారాపహజయాక లంకరతికమీ
నాంకసహస్రాకృతికిన్
వేంకటపతికిన్ గటాక్షవిభవోన్నతికిన్. 62

వక్ష్యమాణలక్ష్యవిశేషోద్దేశవచనము

వ. అంకితంబుగాఁ బంకజాసనవిలాసినీకరాంచలమణివిపంచికాఘుమఘుమార్భటినిర్భరసుధాప్రాదుర్భావాస్పదనవరసగర్భసందర్భంబు గుభాళింప విభవంబులకుఁ బ్రభవంబును, విద్యాధికులకు హృద్యంబును, విన్నాణంబులకుఁ జెన్నును, వింతలకుఁ బొంతనంబును, విటవిటీజనంబులకుఁ బుటపుటయును, విరహులకు మెఱమెఱయును, వీటికి నీటును, శబ్దశాస్త్రరీతికి విఖ్యాతియును, ధ్వనులకు నునికియును, ఉక్తాత్యుక్తాదిగాఁ గల