పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము 17

క. స్నేగ్ధాత్మకత్వవిరహిత
   దోగ్థ్రాశరహరణచండదోశ్చక్రునకున్
   వాగ్ధ్రావావక్రునకమ
   వాగ్ధ్రావలి స్వపదభక్తి నతచక్రునకున్.58

క. ఘృణినిన్ ఘృణిజిత ఘృణికిన్
   ఘృణికిన్సతానువృత్తి హితఫణిగుణికిన్
   గుణికిన్ దురగవిమణికిన్
   మణికిన్ నిత్యసకల నిగమవిపణిపతికిన్.59

క. భార్ఙ్గోపమానకంధర
   శార్ఙ్గామర్దననిరూఢ సారభుజబలో
   పార్ఙ్గాస్రవప్రభువునకున్
   శార్ఙ్గిస్థల్యధికశేషశైలవిభునకున్. 60

క. దక్షాహితరక్షాయత
   వీక్షాయతి భువనభరణ విభవున కసురా
   ద్యక్షోధరవక్షోవర
   శిక్షాకరభయదచక్ర శీలభవునకున్. 61

క. లంకానాయకలలనా
   లంకారాపహజయాకలంకరతిక మీ
   నాంక సహస్రాకృతికిన్
   వేంకటపతికిన్ గటాక్ష విభవోన్నతికిన్. 62

వక్ష్యమాణలక్ష్యవిశేషోద్దేశ వచనము

వ. అంకితంబుగాఁ బంకజాసన విలాసినీకరాంచల మణివిపంచికా ఘుమ ఘుమార్భటి నిర్భరసుధాప్రాదుర్భా వాస్పదన వరస సందర్భంబు గుబాళింప విభవంబులకుఁ బ్రభవంబును, విద్యాధికులకు హృద్యంబును, విన్నాణంబులకుఁ జెన్నును, వింతలకుఁ బొంతనంబును, విటవిటీజనం బులకుఁ బుటపుటయును, విరహులకు మెఱమెఱయును, వీటికి నీటును, శబ్దశాస్త్రరీతికి విఖ్యాతియును, ధ్వనులకు నునికియును, ఉక్తాత్యుక్తాదిగాఁగల