పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

13   జవనమా పవనమా నవనమా సుకృతిత
                      సుకృతితత్వకృతి విత్సుగతి జగతి

గీ. వదన మామద మాతుల సదన మనుచు
   ననుచు ఘనులెంచి పొగడఁగ వినుచుఁ గవుల
   మనుచు దయమీఱ నప్పయార్యుని కుమార
   లక్ష్మణకవి వేంకటమంత్రి లలితతంత్రి. 38

ద్రాక్షాపాకముశా. ఔరా! హారివచోరసస్థితి యహా హాశబ్దదాంపత్య మ
   య్యారే! పాకఋజుక్రమంబు బళి శయ్యారీతు లోహో చమ
   త్కారం బద్ఱఱ జాతివార్తలు పురే ! ధారాసమారూఢి మ.
   మ్మారారాజదలంక్రియల్ కవులలో మాన్యుండ వీ వన్నిటన్.

క. అనియానతిచ్చి నను ది
   గ్గనమేలని యద్ధిఱయ్య ! గలిగెఁగదా నేఁ
   డనుకూల నాయకుఁడు మో
   హన మత్కృతి యనెడి కన్నెకని ముదమందన్.

క. నేనా దేవుని పేరను
   నానావిధ శబ్ద గుంభన చమత్కృతిఁ గాఁ
   బూనితి నొకకృతిఁ దద్దే
   వానుమతిం దత్కటాక్ష మాధారముగాన్.
 

కవి చరిత్రముసీ. శోభిత రామాయణోభయ పరమభా
                  గవత చరిత్ర ముఖ ప్రబంధ
    బంధుర వచనాను బంధ నందవరాన్వ
                 యాబ్ది చంద్రాయమా నప్పనార్య
    నందన వేంకటనాథ వర ప్రసా
                 ద ప్రసాదిత కవితా విలాస