పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

10   
     రాజభద్రులు గాని రాజభద్రులుగారు
                పాటిగీత్యనుభావ భావకలన

గీ. క్షితి నితని కని ఘనులెంచఁ బ్రతిభ గాంచి
    తౌర! లక్షణ లక్ష్యశబ్దార్థ చిత్ర
    రాజితాంధ్ర కవిత్వ సామ్రాజ్య సతత
    పాలనాప్పయ వేంకటపతి కవీంద్ర!

నవగ్రహ నవరత్న నవనిధి నవరస ప్రతిపాదకప్రతాప సత్కర్తిసీసము

సీ. పద్మాప్త విద్రుమప్రభఁగరుణఁగని హి
           మకరత శృంగార మహిమ వెలసి
    ఘననీలగురుమణి ఖగరౌద్ర తనుగేరి
           శంఖజకవుల హాస్యంబుఁజేసి
    క్ష్మాజవిదూరజౌఘ ముకుంద భయమిడి
           కృతవజ్రవరతమస్థితి శమమయి
    బుధపుష్యరాగ సాద్బుతకచ్చఁ బరగించి
           భానీలకుంద భీభత్సమందఁ

గీ. దగి మహాపద్మ గోమేధిక గరిమ హార
   వీరకేతు ద్యుతి జయించి వేఱువేఱ
   నీ ప్రతాపంబు సత్కీర్తి నెగడె నౌర
   యప్పయామాత్యకవి వేంకటార్యవర్య:

సీ. క్షితిలోన రాజగోపతి కృష్ణకృష్ణగో
                పతిరాజు లీడని పలుకవచ్చుఁ
    జింతింప సోమకౌశికభద్రభద్రకౌ
                శిక సోము లెదురని చెప్పవచ్చు
    బాగొప్ప హరిహరీ నాగారి నాగారి
                హరిహరులుద్దని యాడవచ్చు.
    నలువొంద శుక్రవ నవధర్మధర్మవ
                నవ శుక్రులెన నీకనంగవచ్చు

గీ. ధనధృతి భృతిజయోక్తి గీత వితరణ వి
   భవగుణవిలాస శక్తిమాబలరుచిజవ