పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

xxxix

        గీ. నీక కలదటుగాన ననేకవదన
           సదన సంచార భేదంబు సడలుపఱచి
           భారతీదేవి నీజిహ్వఁ బాదుకొనియె
           మూర్తికవిచంద్ర విఖ్యాత కీర్తిసాంద్ర

అని వర్ణించినట్లుగా నీ గ్రంథముగ వేంకటేశ్వరుండీ కవిని యీ క్రిందిపద్యముచే వర్ణించినట్లుగాఁ గవి వ్రాసుకొనియున్నాఁడు ఎద్దియనిన

   25. సీ. ఆల విన్నకోటపెద్దన లక్షణజ్ఞత -
                     శబ్దశాసనకవి శబ్దశుద్ది
            ప్రాబంధిక పరమేశ్వరుని యర్థమహిమం
                     బుభయకవిమిత్రుని పదలలితము
            శ్రీనాథు వార్తాప్రసిద్ది నాచనసోము
                     భూరికాఠిన్యంబు పోతరాజు
            యమకవిధము మల్లయమనీషిచిత్రంబు
                     పింగళ సూరకవి వరుశ్లేష

            నాంధ్రకవితాపితామహు నల్లికబిగి
            ముక్కుతిమ్మన తేటయు భూషణంబ
            లంకృతయు నీకకలదౌ తలంప లక్ష
            ణకవి యప్పయ వేంకట సుకవిచంద్ర

ఈ పోల్కింబోలిన పద్యము లీ రెండు గ్రంథములయందుఁ దప్ప దక్కిన గ్రంథములయం దగుపడవు.

నరసభూపాలీయమును ఈ కవి చక్కగా చదివి దానిని చాలవఱకు అనుకరించిన భాగములు శ్రీ పూండ్లవారు ఎంతో విపులముగా వ్రాసియున్నారు.

 (24) ఈ ప్రబంధరాజము లోని 806వది యగు నాది ద్విప్రాసదళ మధ్య త్రిప్రాసనియమాంత్య ద్విప్రాసదళ చరణాక్కిలివడి సీసమును బోలిన పద్యము దశావతారచరిత్ర 8వ యాశ్వాసమున వ్రాయఁబడియున్నందున నిందు సూచించుచున్నారము..