పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/342

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నిజాంఘ్రి సేవకు లగుట నాదేవతలమీఁద నాదరమేదురంబైన తనవచనంబు వారల కందంబుగా
యమరప కుశలమె యనల శు
భమె శమన సుఖంబె నిరృతి భద్రమె పరిణా
మమె జలపతి మంగళమె ప
వమాన భవ్యమె కుబేర స్వాగతమె హరా
యని కటాక్షమ్ముల నాలోకించి తదావాసమ్ముల కనిచి వారివారి కవ్వారిగా సేవయు సంపద లొసంగి రమాసంగి యంత నందలంబు డిగ్గి గరిమందిరంబైన యానందమందిరంబుఁ బ్రవేశించి క్రొమ్మూలఱాల మేలితమ్మి కెంపుమానికపు జగడంపు బొగడల నిగుడి విడంబించు పగడంపుఁ బట్టెల నిచ్చలపు పచ్చల గచ్చున హెచ్చుకట్టాణి ముత్తియంపుఁ జేరుల యోరలఁ జాచిన కప్పరాలదిండు తండంబుల డంబైన పిల్లికన్నులఁ బోలిన రతనంపుపీఁట నడుచక్కిఁ జెక్కిన చుక్కకెంపుటోవరాల నిగనిగల దెగడు నాలకడుపున బొడము పసుపువన్నియ చెన్నగుచున్న నెలఱాల రవల రవణంపు తూఁగుటుయ్యెల నలరు టలరు పై నెలకొన్న యన్నుఁదల మిన్నతోఁ గూడ నధివసించి కస్తూరి గంబూర చాఁదు జవ్వాది యగరు పన్నీరు తట్టుపునుంగు శ్రీగంధంబు లనియెడు యష్టగంధంబు లలందిన దివ్యమంగళవిగ్రహుం డాభోగభోగంబు లనుభవించి ప్రతిదినహేవాకమహోత్సవసముత్సుకుండై సకలలోకపాలనపరాయణుం డగుచు వెలయు శ్రీవేంకటేశ్వరు కరుణాకటాక్షవీక్షణంబుల సకలకల్యాణసమేతంబగు భక్తజనవ్రాతం బిట్లని స్తుతియించె.
(పైవచనమున గర్భితకందద్వయము గనుపడుచున్నది. పూ.రా.)

పంచరత్నములు
సీ. శ్రీమించు బంగరుచిఱుగజ్జె లడుగులు
వరదకరము కటివామపాణి
పీతాంబరమ్మును పిడెము పొక్కిటితమ్మి
విశ్వంబు లిడు బొజ్జ వెడఁదయురము