పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/327

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పాదాద్యంతాక్షర కావ్యకర్తృనామగుప్త పూర్వకవిగుప్తసీసము
సీ. {వెం}టాడి యసురుల విదళించు దేవ [వేం]
{క}ట రాజితాభిధ గ్రావతిల[క]
{టె}క్కైన వేల్పుల సొక్కించు నెఱజూ[ట]
{శ}యబలాతి శయాస్త శంభుచా[ప]
{వి}బుధసుధాహృతి విశ్రుత నిజవీ[తి]
{లా}వణ్యకారణ లలిత తిల[క]
{స}కలభక్తవ్రాత సారసోదితర[వి]
{ము}నిజనానందకృన్ముఖ్యచరి[త]
గీ. (వ్యా)సనిగమోక్త దశశతాహ్వయధురీ(ణ)
(స)మరభుఙ్మాని కీర్తన సారరా(గ)
(పు)వ్వు దీపించు విల్గల ప్రోడతా(త)
(రా)వణాహిత దయ మమ్ముఁ బ్రబలఁ గను(ము). 845

పైపద్యం సీసచరణాల మొదటి ఎనిమిది అక్షరాలను వరుసగా జోడిస్తే, వెం-క-టె-శ-వి-లా-స-ము అని; చరణాల చివరి ఎనిమిది అక్షరాలను జోడిస్తే, వేం-క-ట-ప-తి-క-వి-త అని, ఎత్తుగీతి చరణాల ఆద్యంతాలలోని నాలుగు నాలుగు అక్షరాలను జోడిస్తే వ్యా-స-పు-రా-ణ-గ-త-ము అని దళాలు ఏర్పడుతున్నాయి. వ్యాసపురాణగతము అన్న మాటను బట్టి వేంకటపతి తన కావ్యం వేంకటేశవిలాసం వ్యాసపురాణానికి ఆంధ్రీకరణమని ప్రతిపాదిస్తున్నాఁడు.

సర్వత్రయమకము
మ. వలనాంచద్ద్విజ రాజగోత్రనియతి న్వ్యాపించు సత్కీర్తియున్
కలనాదద్విజరాజగోత్ర విహృతి న్గన్పట్టు విఖ్యాతియున్
జ్వలనాభద్విజ రాజగోత్ర వినుతి న్వర్తిల్లు కారుణ్యమున్
గల నిన్ను న్భజియింతు మెప్పుడు భుజంగక్ష్మాధరాధీశ్వరా. 846

భుజంగప్రయాతగర్భిత స్రగ్విణీవృత్తము
పావనాత్మాశి సంపత్ప్రదాానాశ్రయా
దేవతానాథ సందీప్త పూజోఛ్రయా
భావనామేయ సద్భవ్యరూపోవయా
సేవకవ్రాత దాక్షిణ్య శీలాజయా. 847

గర్భితభుజంగప్రయాతవృత్తము
జయపావనాత్మాళి సంపత్ప్రదానా
శ్రయదేవతానాథసందీప్తపూజో
ఛ్రయాభావనామేయ సద్భవ్యరూపో
దయాసేవకత్రాతదాక్షిణ్యశీలా.