పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/326

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క. ఇందీవర తను విజితస
దిందీవర రాజరాజహితనుత వితతా
నందనిలయ కనకమాయ
నందనిలయ మధ్యవాసనరవరవరదా. 838

పంచచామరము - అపూర్వప్రయోగము
కబంధరాశిధైర్యశౌర్య ఖండితాశరస్ఫుర
త్కబంధ గోత్రశత్రుపుత్ల గర్వహృద్భుజాపృష
త్కబంధకృత్ఖలేంద్ర జిద్భిదాముదవహానుజా
కబంధ గంధ సింధురప్రకాండ సింహికాండపా. 839

ద్విప్రాసము
క. విభవ రమణీయహాటక
విభవ సనకటీర శశి రవి భవన్నయనా
విభవావన మహి మహిమా
విభవా రచితస్తుతాంఘ్రివిభవ విలాసా. 840

కవిరాజవిరాజితము
త్రిభువనపావన సన్మునిభావన దీనజనావన ధీరగుణా
యభయ సుధీవన మాధవజీవనదాభమనోవన జాప్తఘృణా
యిభవిభు భావనటద్భయలావన హేత్యనుభావ నగోద్ధరణా
శుభజిత యావనయాశుగ దావన శోషితజీవనరాదగణా. 841

గోమూత్రికాబంధవిశేషయుక్త చక్రవాళచంపకవృత్తము
చ. హరిహరి భోగిభోగి శయనాశయనారజ చక్రచక్ర భృ
ద్ధర ధరధామధామ శరదాశరదారిత తారతారకా
ధరధరధారిధారి వరదా వరదానవదానదాన శే
ఖరఖరమారమారజనకాజనకావని ధీహరీహరీ. 842

దుష్కరప్రాసము
క. దేధ్మాయిమానధరధర
సిధ్మల కమలాకుచాగ్రశీలిత కరపా
పేధ్మహుతాశనవసలీ
లాధ్మాతపయోదదేహ హరిగిరిదేహా. 843

క. హల్లక చరిష్ణు బంభర
మల్లకలితదృగ్విలాసమంజులకమలా
ఫుల్లకమలాంఘ్రిలాక్షా
యల్లకయుతహృదయ వేంకటాచలనిలయా. 844