పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/325

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

దశాద్యేకపర్యంతపదార్థసీసము
సీ. శ్రీమీన కమఠపోత్రి నృసింహ కుబ్జ భా
ర్గవరామ బలబుద్ధ కల్కులు నహి
మకర కుజ బుధ గురు కవి రవిజ తమః
కేతు లింద్రానలార్కి నృహిగుణిక
శివ సఖేశ్వరులు వసిష్ఠకౌశిక జమ
దగ్ని కశ్యప భరద్వాజ గౌత
మాత్రులు మధునిదా ఘాభ్ర శరద్ధిమ
శిశిరాగమము లిలా కుశ శుచి హరి
గీ. ఖములు ధర్మార్థకామమోక్షములు విధి వి
ధు భవులు క్షరాక్షరము లాద్యుఁడును తుదయు
సత్తసత్తును వెలిలోను సగుణనిర్గు
ణంబు లంతయు నీవెకా యంబుజాక్ష. 834

లయగ్రాహి. నిండుఝంపె
పంకజ తనూజ హరి శంకర ముఖామర వి
శంకట నవీన నుతి సంకలిత పాదా
లంకరణ జహ్నుతనయాంక మునిమానస వ
శంకర రణాంగణ నిరంకుశ పలాశా
తంకద ఖగేశ బిరుదాంక కమలాకుచ వి
టంకయుత సంకుమద కుంకుమరస శ్రీ
పంకిల భుజాంతర మనోంకణము నందుఁ గల
సంకటముఁ బాఁపఁగదె వేంకటగిరీశా. 835

చతురక్షరాద్యంతైకనియమయమకము
క. ధారాధర రుచివంశా
ధారాధరవైనతేయ ధారధరరా
ధారాధరతా నిబిడసు
ధారాధర వచన సేవ్య ధారాధరదా. 836

దుష్కరప్రాసము
శా. కుధ్రద్వట్ప్రతిమల్లకర్బురవరక్రూరాసుహృత్సాయకా
గృధ్రాద్యండజరాట్ప్రడీనగమనక్రీడాప్రియంభావుకా
లోధ్రత్విణ్ణిభకౌస్తుభాభరణవల్గుమ్లక్షవక్షస్థలా
సధ్రాధిన్యసనోత్కటార్జునపటీస్ఫాయత్కిరీటాంచలా. 837